Etika Penerbitan

GARIS PANDUAN UNTUK PENULIS

Manuskrip-manuskrip yang diterima oleh jurnal ini diterbitkan oleh PUSAT DIALOG PERADABAN, Universiti Malaya. Pengarang dikehendaki mematuhi garis panduan yang disediakan. Ini adalah untuk memastikan kelancaran proses penerbitan. Jurnal Peradaban mematuhi piawaian Jawatankuasa Etika Penerbitan atau Committee on Publication Ethics (COPE) untuk semua penerbitan. Untuk maklumat lanjut, sila layari: https://publicationethics.org.

 

Garis panduan dan etika umum untuk Penulis: 

i.         Pelaporan piawaian 

Penulis harus memasukkan butiran dan rujukan yang mencukupi dalam manuskrip mereka untuk membolehkan orang lain merujuk karya mereka. Penulis dilarang membuat sebarang bentuk penyelewengan dalam penulisan manuskrip. 

ii.        Keaslian dan Plagiat

Penulis harus memastikan bahawa manuskrip mereka adalah asli. Sekiranya karya dan kata-kata orang lain telah digunakan, mereka mestilah dipetik atau dirujuk dengan tepat. 

iii.      Penerbitan Selari

Penulis tidak dibenarkan menghantar manuskrip yang sama kepada lebih daripada satu jurnal pada masa yang sama.

iv.       Penulis/Pengarang

Individu lain yang telah memberikan sumbangan penting kepada manuskrip hendaklah dinamakan sebagai penulis atau penulis bersama. Jumlah penulis untuk sesuatu manuskrip adalah terhad kepada tiga (3) orang sahaja. 

v.          Pengumuman Faedah

Sekiranya penyelidikan dibiayai oleh geran penyelidikan atau mana-mana badan sokongan kewangan, ia harus diperakui sebaiknya. 

vi.         Ralat Penerbitan

Penulis bertanggungjawab untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan Penyunting dalam menyatakan atau membetulkan sebahagian atau bahagian manuskrip, sekiranya terdapat ralat atau ketidaktepatan yang ketara dalam kerja yang diterbitkan. 

vii.      Keputusan Penerbitan

Penyunting bertanggungjawab untuk menentukan manuskrip yang akan diterbitkan. Keputusan untuk penerbitan akan bergantung kepada kualiti dan kepentingan kerja penyelidikan kepada penyelidik dan pembaca. Keputusan Penyunting adalah berpandukan polisi jurnal dan dibatasi oleh keperluan undang-undang, hak cipta dan plagiat.         

viii.      Proses semakan

Semua manuskrip yang dikemukakan kepada jurnal adalah tertakluk kepada proses penilaian Lembaga Penyuntingan.  

Setelah meninjau, penilai mungkin mengklasifikasikan manuskrip untuk diterbitkan, diterbitkan dengan pindaan dan penambahbaikan, atau ditolak. Penilaian penilai secara lazimnya merangkumi cadangan mengenai perkara yang perlu dilakukan dengan manuskrip tersebut. Komen-komen ulasan kemudiannya dikemukakan kepada penulis untuk tindakan lanjut. 

Penulis adalah bertanggungjawab untuk menyerahkan manuskrip yang bersih dan bebas daripada sebarang kesalahan tatabahasa, kesalahan format, isu plagiat dan sebagainya.   

ix.         Keadilan

Penyunting perlu menilai manuskrip untuk kandungan intelektualnya tanpa rasa takut atau prasangka yang berkaitan dengan bangsa, jantina, orientasi seksual, kepercayaan agama, asal etnik, kewarganegaraan, atau falsafah politik. Keputusan penyunting untuk menerima atau menolak manuskrip untuk penerbitan harus berdasarkan hanya kepentingan, keaslian dan kejelasan manuskrip, dan kaitan penyelidikan dengan tujuan jurnal.  

x.          Kerahsiaan

Penyunting dan mana-mana pegawai editorial/penyuntingan mesti menyimpan rahsia, semua maklumat mengenai manuskrip yang diserahkan dan proses semakan naskah, daripada sesiapa pun kecuali penulis, penilai, penilai berpotensi, penasihat editorial yang lain dan penerbit.  

xi.            Dasar Akses Terbuka

Jurnal ini tersedia secara dalam talian. Penulis dikehendaki bersetuju dengan dasar akses terbuka ini yang membolehkan akses dan penggunaan semula semua artikel yang diterbitkan. Artikel-artikel ini diterbitkan di bawah dasar lesen hak cipta Creative Commons CC-BY. 

xii.       Pematuhan Akta Hasutan 1948

Penulis dikehendaki mematuhi akta ini.

xiii.      Bayaran Penerbitan dan Penyerahan

Penulis dikecualikan daripada sebarang bayaran penerbitan atau caj pemprosesan manuskrip kecuali yuran pendaftaran persidangan yang akhirnya (dalam kes kertas persidangan diterima untuk penerbitan).

 

GARIS PANDUAN UNTUK PENYUNTING DAN PENILAI

Penyunting dan penilai untuk jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya mesti memainkan peranan dengan bertanggungjawab dan mematuhi carta alir penerbitan.

Jurnal Peradaban mematuhi piawaian Jawatankuasa Etika Penerbitan (COPE) mengenai penerbitan. Untuk maklumat lanjut, sila lawati: https://publicationethics.org.

Tugas dan tanggungjawab umum Penyunting:

 1. Penyunting harus bertanggungjawab untuk semua manuskrip yang diterbitkan dalam jurnal.
 2. Penyunting perlu berusaha untuk memenuhi keperluan pembaca dan pengarang
 3. Penyunting perlu sentiasa memastikan mutu penerbitan jurnal.
 4. Penyunting perlu sepenuhnya menguasai kebebasan bersuara dan kesannya.
 5. Penyunting perlu mengekalkan integriti rekod akademik.
 6. Penyunting harus mengutamakan piawaian intelektual dan etika Penerbitan
 7. Penyunting harus selalu bersedia menerbitkan pembetulan, penjelasan, penarikan balik dan permintaan maaf sekiranya perlu.

Sebagai tambahan kepada tugas-tugas am ini, Penyunting bertanggungjawab untuk menerapkan semangat muhibah dan amalan-amalan yang baik seperti berikut:

Lembaga Penyuntingan :

Lembaga Penyuntingan akan ditubuhkan dari pakar-pakar yang diiktiraf dalam bidang yang berkaitan. Penyunting akan memberikan nama penuh dan gabungan ahli-ahli serta maklumat hubungan terkini untuk proses penerbitan.

 Tugas-tugas Penilai:

 1. Menyumbang kepada keputusan Penyunting - Ulasan rakan sebaya dijangka membantu Penyunting dalam membuat keputusan editorial melalui komunikasi penyuntingan.
 2. Penilai juga boleh membantu pengarang dalam memperbaiki manuskrip.

 

GARIS PANDUAN UNTUK PENERBIT JURNAL

Sebagai Penerbit, PUSAT DIALOG PERADABAN Universiti Malaya memiliki tanggungjawab atas semua proses penerbitan yang dilakukan dengan nilai profesionalisme dan nilai-nilai etika tertentu. Dengan ini, PUSAT DIALOG PERADABAN menggalakkan piawaian etika penerbitan terbaik untuk mengelakkan sebarang penyelewengan berlaku.

Jurnal Peradaban mematuhi piawaian Jawatankuasa Etika Penerbitan (COPE) mengenai penerbitan. Untuk maklumat lanjut, sila lawati: https://publicationethics.org.

Kewajipan dan tanggungjawab umum Penerbit:

 • Menentukan dan menerangkan hubungan antara penerbit, penyunting dan pihak lain dalam kontrak.
 • Menghormati privasi pihak lain (contohnya, peserta penyelidikan, pengarang, atau pengulas rakan    sebaya).
 • Melindungi harta intelek dan hak cipta.
 • Menggalakkan kebebasan penyuntingan.

Sebagai penerbit, PUSAT DIALOG PERADABAN akan memberikan usaha terbaik ketika bekerjasama dengan Penyunting jurnal sehingga:

 • Tetapkan dasar jurnal dan bermatlamat untuk memenuhi dasar berkenaan:
 1. Kebebasan Penyunting
 2. Etika penyelidikan, termasuk kerahsiaan, persetujuan, dan keperluan khas untuk penyelidikan manusia dan haiwan.
 3. Penulisan
 4. Ketelusan dan Integriti (contohnya, konflik kepentingan, pembiayaan penyelidikan, piawaian laporan).
 5. Penilaian rakan sebaya dan peranan pasukan Editorial di luar penyuntingan jurnal.
 6. Rayuan dan aduan.
 • Berkomunikasi tentang dasar jurnal (sebagai contoh, kepada pengarang, pembaca dan penilai rakan sebaya).
 • Meneliti dasar jurnal secara berkala, termasuk cadangan baru dari COPE.
 • Garis panduan untuk Penyunting dan COPE Best Practice Guidelines.
 • Mengekalkan integriti rekod akademik.
 • Membantu pihak-pihak (contohnya institusi, pemberi dana, badan pentadbir) bertanggungjawab     untuk penyiasatan penyelidikan yang disyaki dan penerbitan salah laku dan, jika mungkin,     memudahkan penyelesaian resolusi ini.
 • Menerbitkan pembetulan, penjelasan dan penarikan balik.
 • Menerbitkan kandungan tepat pada masanya.