https://ejournal.um.edu.my/index.php/ALBASIRAH/issue/feed ALBASIRAH JOURNAL 2021-06-25T08:43:38+08:00 Dr Nor Hazrul Mohd Salleh hazrul@um.edu.my Open Journal Systems <p>Al­-Basirah Journal is a refereed academic journal published by Academy of Islamic Studies, University Malaya Education Centre. The journal provides articles written by academia on the areas of Islamic Studies. </p> <p>Online ISSN 0128-3235</p> <p>Print ISSN 2232-0423</p> https://ejournal.um.edu.my/index.php/ALBASIRAH/article/view/30670 Konsep Al-Ibtila’ Menurut Islam: Tinjauan Deskriptif Berdasarkan Beberapa Ayat Al-Quran dan Al-Hadith 2021-06-22T20:24:02+08:00 Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman smhilmi@um.edu.my Rohaida Mohammed Dawam smhilmi@um.edu.my Muhammad Hazim Mohd Azhar smhilmi@um.edu.my <p><em>Al-Ibtila’</em> merupakan salah satu topik perbincangan dalam perbahasan <em>al-Qa</em><em>da’</em> <em>al-Qadar</em>. Ia merupakan satu konsep ujian yang dialami oleh manusia dalam menelusuri kehidupan. Ia perlu difahami agar manusia bersedia dengan apa jua ujian yang mendatang. Dengan menggunakan metode deskriptif yang memfokuskan konsep <em>al-Ibtil</em><em>a’</em> sebagai topik utama perbincangan, makalah ini membentangkan kefahaman hakikat ujian berpaksikan konsep <em>al-Ibtil</em><em>a’</em> menurut Islam. Pembinaan kefahaman ini adalah berdasarkan pendefinisian bahasa dan istilah serta beberapa ayat al-Quran dan al-Hadith terpilih. Tuntasnya, hakikat<em> al-Ibtil</em><em>a’</em> adalah sunnah kehidupan dan dunia adalah negeri ujian. Setiap manusia pasti akan berdepan dengan ujian dan ianya diberi dalam pelbagai bentuk merangkumi kesenangan dan kesusahan mengikut kesesuaian dan kemampuan masing-masing. Ringkasnya, kefahaman terhadap <em>al-Ibtil</em><em>a’</em> akan meningkatkan lagi penghayatan keimanan terhadap <em>al-Qa</em><em>da’</em> <em>al-Qadar</em>.</p> 2021-06-25T00:00:00+08:00 Copyright (c) 2021 https://ejournal.um.edu.my/index.php/ALBASIRAH/article/view/30725 Psikologi Islam: Penciptaan Al-Nafs dan Kekekalannya Menurut Ibn Sina dan Al-Ghazali 2021-06-25T08:35:21+08:00 Mohd Manawi Mohd Akib manawi@ukm.edu.my Che Zarrina Sa'ari zarrina@um.edu.my Sharifah Basirah Syed Muhsin basirah@um.edu.my <p>Dalam disiplin Psikologi Islam, perbahasan berkenaan hakikat al-nafs atau jiwa merupakan salah satu tema utama khususnya dalam kalangan Psikologis Muslim terdahulu seperti Abu Yusuf Ya‘qub bin Ishaq al-Kindi, Abu Nasr Muhammad bin Muhamad al-Farabi, Abu ‘Ali bin Hussayn bin ‘Abd Allah Ibn Sina, Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Abu ‘Abd Allah Muhmmad bin ‘Umar al-Razi dan lain-lain. Penciptaan al-nafs&nbsp; dan kekekalannya adalah di antara perbincangan yang terdapat dalam tema ini. Perbincangan ini menjadi perdebatan dalam kalangan Psikologis Muslim di mana terdapat dalam kalangan mereka yang mengatakan bahawa ia bersifat qadimah dan juga sebaliknya iaitu bersifat hadithah atau baru. Begitu juga dengan perbincangan mengenai kekekalan al-nafs di mana terdapat sesetengah pandangan yang mengatakan al-nafs adalah khulud atau kekal dan sebaliknya ada juga yang berpendapat al-nafs akan binasa bersama kematian jasad. Justeru, artikel ini akan mengetengahkan persoalan tersebut menurut dua orang tokoh psikologis muslim iaitu Ibn Sina dan al-Ghazali dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan kaedah analisis kandungan terhadap karya-karya mereka bagi melihat kesinambungan pandangan mereka berkaitan isu tersebut. Dapatan mendapati bahawa secara umumnya Ibn Sina dan al-Ghazali berpandangan bahawa al-nafs adalah hadithah dan khulud, walaupun terdapat sedikit perbezaan idea di antara meraka dalam menghuraikan pandangan masing-masing.</p> 2021-06-25T00:00:00+08:00 Copyright (c) 2021 https://ejournal.um.edu.my/index.php/ALBASIRAH/article/view/30673 Keunikan Tafsir Tuan Guru Hj Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat 2021-06-22T21:05:26+08:00 Ahmad Najib Abdullah dr_najib@um.edu.my Nor Hazrul Mohd Salleh hazrul@um.edu.my <p>Tuan Guru Dato’ Hj Nik Abdul Aziz bin Nik Mat adalah seorang tokoh ulamak tersohor yang banyak memberi sumbangan ilmu kepada masyarakat Islam di Malaysia, antaranya ilmu tafsir Al-Qur’an. Ketokohan beliau dalam bidang tafsir Al-Qur’an dan keunikan tafsir beliau belum dikaji secara lengkap. Justeru kajian dibuat untuk menyerlahkan ketokohan&nbsp; dan mengkaji keunikan tafsir beliau. Kajian ini adalah kualitatif. Data-data akan dikumpul melalui kaedah kajian perpustakaan dan juga kajian lapangan secara temu bual, dan dianalisis menggunakan metode induktif dan deduktif. Kajian mendapati Tuan Guru Dato’ Hj Nik Abdul Aziz bin Nik Mat adalah seorang tokoh tafsir yang unik, kaya dengan pemikiran dan pandangan yang jitu dan bernas dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran.</p> 2021-06-25T00:00:00+08:00 Copyright (c) 2021 https://ejournal.um.edu.my/index.php/ALBASIRAH/article/view/30674 Kesukaran Item Kosa Kata Kerja Al-Quran Dalam Ujian Kosa Kata Al-Quran (QVT) Berdasarkan Model Pengukuran Rasch 2021-06-22T21:35:33+08:00 Nadzirah Norudin nadzirahnorudin97@gmail.com Kaseh Abu Bakar kaseh@ukm.edu.my Hakim Zainal haza@ukm.edu.my Mohamad Azwan Kamarudin azwankamarudin@ukm.edu.my <p>Kajian ini bertujuan mengukur tahap kesukaran sejumlah item instrumen kosa kata kerja dalam Quranic Vocabulary Test (QVT) serta tahap penguasaan responden terhadap item tersebut. Responden kajian terdiri daripada 69 orang pelajar sarjanamuda tahun dua Universiti Kebangsaan Malaysia, beragama Islam dan berlatarbelakang pelbagai bidang pengajian. Kajian ini bersifat kuantitatif dengan menggunapakai Model Pengukuran Rasch sebagai alat untuk mencapai dua objektif yang digaris. Hasil kajian mendapati bahawa kekerapan pengulangan sesuatu item itu sememangnya mempengaruhi penentuan tahap kesukarannya dan penguasaan responden terhadapnya.</p> 2021-06-25T00:00:00+08:00 Copyright (c) 2021 https://ejournal.um.edu.my/index.php/ALBASIRAH/article/view/30675 Socialization in Extremist Movements: A Case Study of Al-Qaeda 2021-06-22T21:45:59+08:00 Omar Gomaa Omarjomaa2006@gmail.com Sivamurugan Pandian Omarjomaa2006@gmail.com Nur Hafeeza Ahmad Pazil Omarjomaa2006@gmail.com <p>Again, it's still unclear for sociological scholars, how Al-Qaeda socializes its cohorts based on abomination towards the West and the Arab regimes. This research paper focuses on the socialization process within Al-Qaeda through (Family, School, Peers and Media). Also, it argues that not all of those who join Al-Qaeda ostracized by their perspective community, but most of who join Al-Qaeda are well educated and came from a well-to-do family. However, from face to face socialization to hosted sites and social media, Al-Qaeda influenced thousands of its target audience to join the organization in its battle against Western interests. Additionally, Al-Qaeda came up by a new technique of socialization through an online magazine that teaches those who cannot join Al-Qaeda to manufacture bombs at their homes to attack the infidels as Osama Bin Laden says “Al-Qaeda desires death more than your desires live”.</p> 2021-06-25T00:00:00+08:00 Copyright (c) 2021 https://ejournal.um.edu.my/index.php/ALBASIRAH/article/view/30676 An Examination of the Practice of Istibdāl (Wife Retirement) in Islām and Its Implications on the Contemporary Nigerian Muslims 2021-06-22T21:49:36+08:00 Khadijat Oloyin Ibrahim ibrahimkhadijatoloyin84@gmail.com Saheed Badmus Suraju ibrahimkhadijatoloyin84@gmail.com <p>Marriage, as an institution since the existence of man, is a source of procreation hence, celibacy is not accepted just as unlimited polygyny is not allowed. However, this is contrary to the desire of man who wants more of it. To satisfy his desire in doing this, the concept of <em>al</em>-<em>Istibdāl</em> has been misconceived and misinterpreted to have legalized the practice of multiple wives among the Muslims in the Contemporary Society. It is against this backdrop that this paper aimed at examining this concept as contained in Qur’ān chapter 4:20 with a view to investigating into the implication of this practice on the contemporary Muslims. Historical and exegetical methods of research had been adopted while phenomenological method was used in discussing the implications of the practice. The paper had revealed that some contemporary Muslims are hiding under this concept to satisfy their sexual desire with more than four wives. It had also revealed that the practice of<em> Istibdāl</em> has scattered families and planted hatred in the minds of the children of the affected wife(s). The paper, therefore, concluded that Q4:20 is not ambiguous to the point of hiding under it for the practice of multiple wives or to make the women suffer. It is therefore recommended that there should be awareness among the masses in form of lectures in Mosques and Islamic gatherings on the negative implications of the practice of <em>Istibdāl</em> in the Contemporary Society.</p> 2021-06-25T00:00:00+08:00 Copyright (c) 2021 https://ejournal.um.edu.my/index.php/ALBASIRAH/article/view/30677 تنظيم البنك المركزي العماني لتركيب العقود المالية في التمويل بالمرابحة 2021-06-22T21:55:35+08:00 Soleh Naseer Ali alkharusi sna.alkharusi@gmail.com Noor Naemah Abdul Rahman naemah@um.edu.my Nor Fahimah Mohd Razif norfahimah@um.edu.my <p class="BodyAbstrak" dir="RTL"><span lang="AR-OM">تتميز المرابحة في التمويل المصرفي بأنها عملية يركب فيها العديد من العقود والتصرفات، سواء كانت عقود معاوضات أو عقود توثيقات أو غير ذلك، وذلك لأسباب عديدة، كضمان حق الأطراف، أو تسهيل عملية التمويل بالمرابحة، وقد تولى البنك المركزي العماني تنظيم بعض الجوانب المتعلقة بذلك في الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية، نظرا لأهمية تركيب العقود في المرابحة المصرفية، إلا أن الإطار التنظيمي لم يستوعب جملة من الأعمال التي يتم تركيبها في المرابحة المصرفية، ما حدا بها البحث إلى جمع أهم تلك الجوانب، من خلال القرارات الصادرة عن المؤسسات المعنية بالمالية الإسلامية كمجمع الفقه الإسلامي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.</span></p> 2021-06-25T00:00:00+08:00 Copyright (c) 2021 https://ejournal.um.edu.my/index.php/ALBASIRAH/article/view/30678 الإمام يحيى بن أبي الخير العمراني (ت:558هـ) ودفاعه عن عقيدة أهل السُّنة في القرن السادس الهجري 2021-06-22T22:01:33+08:00 Shoib Mohamed Ali Atieq atieqyem@gamil.com Faizuri Abd Latif fa72@um.edu.my Ali Ali Saged Gobaili saged@um.edu.my <p>يتناول هذا البحث جهود الإمام يحيى بن أبي الخير العمراني في الدفاع عن عقيدة أهل السنة، وجاءت أهمية هذه الدراسة لشهرة الإمام ومكانته العلمية بين علماء الأمة الإسلامية، ومواجهته للمعتزلة والشيعة في اليمن، فكان له الفضل بعد الله بالحفاظ على عقيدة أهل السنة في اليمن الأسفل في القرن السادس الهجري، ويهدف البحث إلى التعريف بالإمام أبن أبي الخير العمراني وكتابه في العقيدة، وأيضاً المسائل التي دافع عنها وبيّن بطلان عقيدة المخالفين لها من المعتزلة القدرية والزيدية وغيرهم من الفرق المنحرفة. والمنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي الذي تتبع فيه الباحث أقوال الإمام بن أبي الخير في مسائل العقيدة، وجاء البحث في ثلاثة مباحث، المبحث الأول: التعريف بالإمام واهتمامه بحماية التوحيد، والمبحث الثاني: دفاعه عن العقيدة وردّه على المعتزلة والقدرية، والمبحث الثالث: أشهر المسائل العقدية التي دافع عنها، ثم اختتم البحث بخاتمة تشمل النتائج من البحث.</p> 2021-06-25T00:00:00+08:00 Copyright (c) 2021