Fan, Pik Wah, & Siaw Ling Chai. " Konsep Masa dalam Cerpen Xi Xi (1938-) Meigui'a'e de Baifa Shidai." Journal of Chinese Literature And Culture 馬大華人文學與文化學刊 [Online], 1.1 (2013): 109-132. Web. 26 Feb. 2020