M, R., & K, S. (2020). சிந்துவெளி நாகரிகம் ஓர் ஆய்வியல் அறிமுகம் (An Introduction to the Indus Valley Civilization). Journal Of Indian Studies (இந்திய ஆய்விதழ்), 12, 1- 19. doi:10.22452/JIS.vol12no1.1