துளசிதாசர் ராமசரிதத்தின் நிகழ்வுகள் மற்றும் கோட்பாடுகள் தனித்துவமான படைப்பின் வேலை (The Events and Principles of the Tulsidas Ramasarita: Work of Unique Creation)

Peristiwa-Peristiwa dan Ajaran-Aajaran Utama dalam Karya Ramacaritamănasa ciptaan Tulasidasa

  • S.Singaravelu Satchithaanantham, Mr.

Abstract

This study selected some of the phenomena found in the book Ramasaridham by Tulsidasar and described their unique features. It identifies the basic principles from which the events were created and explained the nature of their unique creation.


ஆய்வுச் சுருக்கம்


இந்த ஆய்வு துளசிதாசர் எழுதிய ராமசரிதத்தம் எனும் நூலின்கண் காணப்படும் நிகழ்வுகள் சிலவற்றைத் தேர்வு செய்து, அவற்றின் தனிச்சிறப்புகளை விவரித்துள்ளது. அந்நிகழ்வுகளை உருவாக்கப்பட்டுள்ள அடிப்படை கோட்பாடுகள் ஆவை என்பதனைக் கண்டறிந்து, அவற்றின் தனித்துவமான படைப்பின் பண்பினையும் விளக்கியுள்ளது.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

S.Singaravelu Satchithaanantham, Mr.

The author is a lecturer in the Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya.

Published
1983-09-01
How to Cite
SATCHITHAANANTHAM, S.Singaravelu. துளசிதாசர் ராமசரிதத்தின் நிகழ்வுகள் மற்றும் கோட்பாடுகள் தனித்துவமான படைப்பின் வேலை (The Events and Principles of the Tulsidas Ramasarita: Work of Unique Creation). Journal of Indian Studies, [S.l.], v. 1, p. 1-20, sep. 1983. ISSN 1675-171X. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JIS/article/view/23006>. Date accessed: 06 july 2020.
Section
Articles