Hasan, N., & Ahmad Shah, F. (2019). Penghargaan Diri (Taqdīr al-Dhāt) Menurut al-Hadith dan Kepentingannya kepada Pendakwah. Jurnal Usuluddin, 47(1), 35-66. doi:10.22452/usuluddin.vol47no1.2