Wan Abdul Halim, W., Ariffin, S., & Ahmadi Ramchahi, A. (2019). Kaedah Taḥrīrāt al-Ḍabbā‘: Analisis Terhadap Faktor dan Pendekatan Pemilihan Kaedah Bacaan Uṣūl dalam Taḥrīrāt Matn al-Shāṭibiyyah. Jurnal Usuluddin, 47(1), 67-96. doi:10.22452/usuluddin.vol47no1.3