Kirin, A., Ismail, F., & Borham, A. (2020). Karya Naṣā’iḥ al-‘Ibād oleh Nawawi al-Bantani dan Sirāj al-Ṭālibīn oleh Ihsan Muhammad Dahlan al-Jampasi al-Kediri: Kajian Perbandingan Terhadap Metode Penulisan Hadith. Jurnal Usuluddin, 48(1), 33-56. doi:10.22452/usuluddin.vol48no1.2