Borhan, Joni Tamkin, AND Sa'ari, Che Zarrina. " Sumbangan Pemikiran Ibn Rushd (M. 595/1198) dalam Muamalah: Analisis Terhadap Akad Al-Mudarabah dalam Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid" Jurnal Usuluddin [Online], Volume 26(31 December 2007)