Yusoff, Mohd Alwee, AND Mohamed Adnan, Mohamad Azrien. " Perkataan Arab dalam Bahasa Melayu: Satu Tinjauan dari Aspek Morfologi" Jurnal Usuluddin [Online], Volume 30(31 December 2009)