Basir, S., Mohd Noor, N., Abd Rahman, M., & Abd Razzak., M. (2016). Peranan Pemimpin dalam Pelaksanaan Etika Kerja Islam: Kajian Kes di Johor Corporation (Jcorp). Jurnal Usuluddin, 44, 45-84. doi:10.22452/usuluddin.vol44no1.3