Basir, Siti Arni, Nurul Syafiyah Mohd Noor, Mohamad Zaidi Abd Rahman, & Monika @ Munirah Abd Razzak.. " Peranan Pemimpin dalam Pelaksanaan Etika Kerja Islam: Kajian Kes di Johor Corporation (Jcorp)." Jurnal Usuluddin [Online], 44 (2016): 45-84. Web. 11 Aug. 2020