The Asia Pacific Journal of Curriculum & Teaching (JuKu) (eissn: 2289-3008) is an interdisciplinary on-line fully open access refereed journal. It is published four times a year (January/April/July/October) in English and in Bahasa Malaysia. JuKu serves as a platform for discussions on emerging issues related to curriculum and teaching. JuKu is fully committed in ensuring high quality research-based publications.

Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik (JuKu) (eissn: 2289-3008) merupakan jurnal berwasit antara disiplin atas talian (open access). Jurnal ini diterbitkan empat kali setahun (Januari/April/Julai/Oktober) dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. JuKu berfungsi sebagai platform untuk membincangkan isu-isu memuncul yang berkaitan dengan bidang Kurikulum dan Pengajaran. JuKu komited sepenuhnya  dalam memastikan penerbitan berasaskan penyelidikan yang berkualiti tinggi.

Vol. 11 No. 1: Januari 2023

Published: 2023-03-01

TOWARDS SUCCESSFUL ASSESSMENT PRACTICE: EXAMINING SECONDARY SCHOOL TEACHERS’ CONCEPTIONS OF ASSESSMENT

Shahazwan bin Mat Yusoff, Chin Hai Leng, Rafiza Abdul Razak, Anwar Farhan Mohd Marzaini

1-7

MALAYSIAN PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHER’S COVARIATIONAL REASONING: A VASE PROBLEM

Nurul Atiqah Talib, Suzieleez Syrene Abdul Rahim, Hutkemri Zulnaidi

17-29

PENDIDIKAN GAYA HIDUP MAMPAN: TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIK (SLR)

Rohaniah binti Mohd Nor, Rafiza binti Abd Razak, Siti Hajar binti Halili

30-38

View All Issues