(1)
Prabhu, C.; Jan, T.; Prasad, M.; Varadarajan, V. FOG ANALYTICS - A SURVEY. MJCS 2020, 140-151.