[1]
C. Prabhu, T. Jan, M. Prasad, and V. Varadarajan, “FOG ANALYTICS - A SURVEY”, MJCS, pp. 140–151, Nov. 2020.