Analisis Kritis Terhadap Karya Ilmiah “Pemikiran Akidah Syaikh Nāẓim al-Qubruṣī Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah”: Kajian Perbahasan Waḥdah al-Wujūd dan Tauhid Critical Analysis on the Academic Thesis Entitled “The Thought of Shaykh Nāẓim al-Qubruṣī According to Ahl Al-Sunnah wa al-Jamāʿah”: A Study on the Discussion of Waḥdah al-Wujūd and Tawḥīd

Main Article Content

Zainul Abidin Abdul Halim
Muhammad Ayman al-Akiti
Ahmad Arif Zulkefli
Abdullah Zawawi Mohd Zawawi

Abstract

The Council of Sufi Orders under The State Fatwā Department of Negeri Sembilan recognizes the legitimacy of the Naqshabandiyyah ʿĀliyah Shaykh Nāẓim al-Qubrūṣī Sufi order in 2018, accordance to sufism epistimology. However, a doctorate thesis passed in 2020 entitled “The Thought of Sheikh Nāẓim al-Qubruṣī according to the Ahl al-Sunnah Wa al-Jamāʿah” claims a possibility that Shaykh Nāẓim’s belief contradicted the Ahl al-Sunnah Wa al-Jamāʿah beliefs. This was due to the use of the word “unity” found in the books of Shaykh Nāẓim, his acceptance and belief in waḥdah al-wujūd, and the connection of these two notions with pantheism. To ascertain this claim, this research re-assessed the three notions mentioned above. This study analysed each thesis paragraph that claims the existence of “unity,” waḥdah al-wujūd, and pantheism ideas. Then, this research returns to the original speech of Shaykh Nāẓim to look at the full context of the meaning. This research also applied the lexical-semantic approach and academic views. In the debate on waḥdah al-wujūd, this research compares Shaykh Nāẓim with the writings of Imam al-Junayd and Imam al-Ghazālī. It also referred to Sufi scholars’ definitions of Sufistic terms such as ittiḥād. Regarding to the issue of pantheism, this research discovered authentic sources showing that Shaykh Nāẓim rejected this view. After conducting a critical analysis of the thesis, this research roots out that accusation of supporting the idea of “unification” resulted from a lack of in-depth understanding of the “unity” word. The accusation of waḥdah al-wujūd also occurs due to the misunderstanding of maqām al-fanā’s concept. While the accusation of pantheism occurs due to the author's ineptness to differentiate between the Sufi school and pantheism. In conclusion, the allegation that Shaykh Nāẓim holds views that contradict the Ahl al-Sunnah is an invalid claim.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Abdul Halim, Z. A. ., al-Akiti, M. A., Zulkefli, A. A. ., & Mohd Zawawi, A. Z. . (2022). Analisis Kritis Terhadap Karya Ilmiah “Pemikiran Akidah Syaikh Nāẓim al-Qubruṣī Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah”: Kajian Perbahasan Waḥdah al-Wujūd dan Tauhid: Critical Analysis on the Academic Thesis Entitled “The Thought of Shaykh Nāẓim al-Qubruṣī According to Ahl Al-Sunnah wa al-Jamāʿah”: A Study on the Discussion of Waḥdah al-Wujūd and Tawḥīd. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, 24(1), 65–118. https://doi.org/10.22452/afkar.vol24no1.3
Section
Article

References

Abdel-Kader, Ali Hassan. The Life, Personality and Writings of al-Junayd: A Study of a Ninth Century Mystic with an Edition and Translation of His Writings. London: Luzac & Company Ltd., 1962.

Al-Akiti, Muhammad Ayman dan Zainul Abidin Abdul Halim, “لمحات عن خصائص التصوف ومراجعه المعتبرة في بلدان الملايو: A Glimpse on the Characteristics of Sufism and Its Major References in the Malay World”, Afkar: Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam 23(1) (2021): 309–344.

Al-Alūsī, Abū al-Thanāʼ Maḥmūd Shihāb al-Dīn. Rūḥ al-Ma‘ānī fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm wa al-Sab‘ al-Mathānī, ed. ‘Alī ‘Abd al-Bārī. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. A Commentary on the Ḥujjat al-Ṣiddīq of Nūr al-Dīn al-Rānīrī. Kuala Lumpur: Ministry of Culture Malaysia, 1986.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. Prolegomena to the Metaphysics of Islām. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilazation (ISTAC), 1995.

Al-Baghdādī, Abū al-Qāsim al-Junayd. Al-Maqṭūʽah al-Thālithah Tawḥīd al-Khawāṣ - Ḍimna Tāj al-ʽĀrifīn. ed. Suʽād al-Ḥakīm. Kaherah: Dār al-Shurūq, 2005.

Al-Baghdādī, Abū al-Qāsim al-Junayd. Al-Maqṭūʽah al-Thāminah Kunta bilā Anta - Ḍimna Tāj al-ʽĀrifīn. ed. Suʽād al-Ḥakīm. Kaherah: Dār al-Shurūq, 2005.

Al-Bājūrī, Ibrāhīm bin Muḥammad. Tuḥfat al-Murīd ‘alā Jawharat al-Tawḥīd. Kaherah: Dār al-Salām, 2002.

Al-Banjarī, Ḥusayn Nāṣir bin Muḥammad Ṭayyib al-Mas‘ūdī. Qaṭr al-Ghaythiyyah fī ‘Ilm al-Ṣūfiyyah. Patani: Maṭba‘ah Bin Halābī, t.t.

Burhān al-Dīn al-Biqā‘ī. Naẓm al-Durar fī Tanāsub al-Āyāt wa al-Suwar. Kaherah: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1984.

Evans, Austin P. A Commentary on the Creed of Islam. New York: Columbia University Press, 1950.

Al-Farghānī, Saʽd al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad. Muntahā al-Madārik fī Sharḥ Tāʼiyyah Ibn al-Fārid, ed. ʽĀsim Ibrāhīm al-Kayyālī al-Ḥusaynī al-Shādhilī al-Darqāwī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʽIlmiyyah, 2007.

Al-Fāsī, Ahmad Zarrūq. Miftāḥ al-Faḍāʾil wa al-Ni‘ām fī al-Kalām ‘alā Ba‘ḍ mā Yata‘allaq bi al-Ḥikam, ed. Nizār Ḥammādī. Shariqah: al-Markaz al-‘Arabī li al-Kitāb, 2021.

Al-Gharrāb, Maḥmūd Maḥmūd. Sharḥ Fuṣūṣ al-Ḥikam. Damsyik: Maṭbaʽah Zayd bin Ṭhābit, 1985.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn, ed. al-Lajnah al-ʻIlmiyyah bi Markaz Dār al-Minhāj li al-Dirāsāt wa al-Taḥqīq al-ʻIlmī. Jeddah: Dār al-Minhāj, 2013.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. Mishkāt al-Anwār wa Miṣfāt al-Asrār, ed. al-Lajnah al-ʻIlmiyyah bi Markaz Dār al-Minhāj li al-Dirāsāt wa al-Taḥqīq al-ʻIlmī. Jeddah: Dār al-Minhāj, 2020.

Haddad, Gibril Fouad. The Joy of Cyprus in the Association of Rajab. Damsyiq: Dār al-Aḥbāb, 2002.

Al-Ḥaqqānī, Nāẓim ʽĀdil. Defending Truth. London: Zero Productions, 1997.

Al-Ḥaqqānī, Nāẓim ʽĀdil. In the Mystic Footsteps of Saints. USA: Naqshabandi Haqqani Sufi Order, 2002.

Al-Ḥaqqānī, Nāẓim ʽĀdil. Mercy Oceans’ Rising Sun. Konya: Sebat Offset Printers, 1986.

Al-Ḥaqqānī, Nāẓim ʽĀdil. Rubies of Resplendence. Sri Lanka: t.p., 2001.

Al-Hararī, ʽAbd Allāh. Mukhtaṣar ʽAbdillāh al-Hararī. Beirut: Dār al-Mashārīʽ, 1999.

Al-Ḥātimī, Muḥyī al-Dīn Ibn ‘Arabī. Fuṣūṣ al-Ḥikam, ed. Abū al-‘Alā’ ‘Afīfī. Kaherah: ʽĪsā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946.

Al-Haytamī, Aḥmad bin Muḥammad Ibn Ḥajar. Al-Fatāwā al-Ḥadīthiyyah, ed. Aḥmad ʽInāyah. Damsyiq: Dār al-Taqwā, 2015.

Al-Jazā’irī, al-Amīr ‘Abd al-Qādir. Al-Mawāqif al-Rūḥiyyah wa al-Fuyūḍāt al-Subbūḥiyyah, ed. ‘Āṣim al-Kayālī. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.

Al-Kafawī, Abū al-Baqā’. Al-Kulliyyāt, ed. ‘Adnān Darwīsh dan Muḥammad al-Maṣrī. Beirut: Muʼassasah al-Risālah, 2018.

Khalif Muammar A. Harris, “Sekularisasi Etika dan Krisis Moral Masa Kini”, Afkar: Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam 23(2) (2021): 121-170.

Al-Kāshānī, Kamāl al-Dīn ʽAbd al-Razzāq. Laṭāʼif al-Aʽlām fī Ishārāt Ahli al-Ilhām, ed. Majīd Hādī Zādah. Tehran: Mīrāth Maktūb, 2000.

Al-Kattānī, Muḥammad bin ‘Abd al-Kabīr. Madārij al-Is‘ād fī al-Tarbiyah wa al-Sulūk wa al-Farq Bayn Ṭarīqatay al-Ijtibā’ wa al-Inābah fī al-Tarbiyah, ed. Abū ‘Abdillāh Afḍal Mas‘ūd. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2013.

Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Bil 1/2018 - 1439h Pada 7 Jumada Al-Ula 1439h Bersamaan 24 Januari 2018 tentang Pengiktirafan Tarekat Naqshabandiyah al-Aliyyah di bawah Enakmen Tariqat Tasawuf Negeri Sembilan 2005.

Al-Kūrānī, Ibrāhīm bin Ḥasan. Itḥāf al-Dhakī bi Sharḥ al-Tuḥfah al-Mursalah ilā al-Nabī – Tafsir Wahdatul Wujud bagi Muslim Nusantara, ed. Oman Fathurahman. Jakarta: Mizan Publika, 2012.

Lane, Edward William. Madd al-Qāmūs: An Arabic-English Lexicon. London: Williams and Norgate, 1893.

Lexico, https://www.lexico.com/definition/unity, diakses pada 07 Ogos 2021..

Mohd Asyran Safwan Kamaruzaman, Mohd Mustakim Mahamood dan Mohd Sobri Ellias, “Penolakan Shaykh Tuan Husain Kedah Terhadap Golongan Mutasawwifah: Sorotan Khusus Kitab Hidāyat al-Mutafakkirīn fī Taḥqīq Ma‘rifat Rabb al-‘Ālamīn,” Persidangan Antarabangsa Tokoh Ulama Melayu Nusantara 2019 ke-3, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), 2019, Selangor.

Muhammad, Ghazi. A Thinking Person’s Guide to Islam: The Essence of Islam in 12 Verses from the Quran. Jordan: The Prince Ghazi Trust for Islamic Thought, 2017.

Pengkaji, “Pemikiran Akidah Shaykh Nazim Al-Qubrusi Menurut Ahli Sunnah Waljamaah”. Tesis kedoktoran yang tidak diterbit, 2020.

Al-Rānīrī, Nūr al-Dīn. Laṭāʼif al-Asrār li Ahl Allāh al-Aṭyār, ed. Muhammad Zainiy Uthman. Kuala Lumpur: Centre for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization, UTM, 2011.

Al-Sakandarī, Ibn ‘Aṭā’ Allāh. Laṭā’if al-Minan, ed. ‘Abd al-Ḥalīm Maḥmūd. Kaherah: Dār al-Ma‘ārif, 2006.

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ʽAbd al-Raḥman. Al-Ḥāwī li al-Fatāwī, ed. ‘Abd al-Laṭif Ḥasan ‘Abd al-Raḥmān. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.

Al-Taftāzānī, Sa‘d al-Dīn ʽUmar. Sharḥ al-Maqāṣid fī ‘Ilm al-Kalām. Pakistan: Dār al-Ma‘ārif al-Nu‘māniyyah, 1981.

Al-Tamanārtī, Ibrāhīm bin Maḥmad. Sharḥ Muḥaṣṣil al-Maqāṣid mimmā bihi Tuʽtabaru al-ʽAqāʼid. ed. Muhammad Ayman al-Akiti. Tesis PhD, University of al-Qarawiyyīn, 2018.

The Phylological Society. The Oxford English Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 1973.

Youtube, “Sheikh Nazim - What is Sufism?” https://youtu.be/6bvXrXl-9mE, diakses pada 22 Julai 2