Ta‘rifāt Jāwī oleh Tuan Guru Haji Ibrahim Haji Jusoh (m. 1980): Satu Kajian Perkamusan Istilah Saintifik di Alam Melayu Ta‘rifāt Jāwī by Tuan Guru Haji Ibrahim Haji Jusoh (d. 1980): An Analysis on the Lexicon of Scientific Terms in the Malay World

Main Article Content

Mohd Hilmi Ramli
Muhammad Syukri Rosli

Abstract

The intellectual tradition in the Malay world is not isolated from the overall intellectual development in other parts of the Muslim world. The rapid and intense development of the intellectual development in this region especially during the 16th  and 17th centuries contributed to the creation of specific and technical definitions in various sciences because scholars and thinkers require those specific and technical definitions in their teaching and articulation of ideas. The discovery of the manuscript Ta‘rifāt Jāwī written by Tuan Guru Haji Ibrahim Haji Jusoh (d. 1980), consisting of various technical terms in many sciences, which is similar to the popular work of Ta‘rifāt by al-Jurjānī (d. 1413), is a momentous finding in understanding the development of the creation of scientific dictionaries in the Malay world. This study intends to make a survey on the concept and history of dictionary-making with a reference to Ta‘rifāt Jāwī and to understand its contribution to the development and establishment of the intellectual tradition in this region particularly and the Muslim world in general. The technical terms will be selected and discussed their meanings. This study highlights a new intellectual and scientific horizon in dictionary-making and the development of the field of knowledge in the Malay world.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ramli, M. H. ., & Rosli, M. S. . (2022). Ta‘rifāt Jāwī oleh Tuan Guru Haji Ibrahim Haji Jusoh (m. 1980): Satu Kajian Perkamusan Istilah Saintifik di Alam Melayu: Ta‘rifāt Jāwī by Tuan Guru Haji Ibrahim Haji Jusoh (d. 1980): An Analysis on the Lexicon of Scientific Terms in the Malay World. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, 24(2), 35–98. https://doi.org/10.22452/afkar.vol24no2.2
Section
Article

References

Abdel Haleem, M. A. S., “Early Islamic Theological and Juristic Terminology: "Kitāb al-Ḥudūd fi 'l-uṣūl," by Ibn Fūrak,” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 54(1) (1991): 5-41.

Abdul Rahman, Mohd Zain. “An Annotated Translation and Transliteration of al-Manhal al-Safi fi Bayan Ramz Ahl al-Sufi of Syakh Dawud Al-Fatani”. MA Tesis. KL: ISTAC, 2000.

Abdullah, Hakim. Khazinat al-Insan (Kitab Perubatan Melayu). Kuala Lumpur: Akademi Jawi Malaysia, 2017.

Acikgenc, Alparslan. Scientific Tradition in Islām. Kuala Lumpur: IKIM, 2014.

Ahmad, A. Samad ed. Hikayat Amir Hamzah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987.

Ahmad, Ibrahim, “Perkembangan Perkamusan Melayu: Suatu Analisis Dari Sudut Tipologi Formal,” Jurnal Bahasa 4(3) 2004: 544-545.

Al-Attas, Syed Muhammad Naguib. Mysticism of Hamzah Fansuri. Kuala Lumpur: University Malaya Press, 1970.

Al-Attas, Syed Muhammad Naguib. Raniri and the Wujudiyyah of 17th Century Acheh. Singapore: MBRAS, 1966.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. The Correct Date of the Terengganu Inscription. Kuala Lumpur: Muzium Negara, 1984.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. The Oldest Known Malay Manuscript: A 16th Century Translation of the ‘Aqa’id of al-Nasafi. Kuala Lumpur: University of Malaya, 1988.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. 1972; Angkatan Belia Islam Malaysia, 1999.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. Prolegomena to the Metaphysics of Islām. Kuala Lumpur: ISTAC. 1995; UTM Press, 2014.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. Concept of Education in Islam. Kuala Lumpur: ABIM, 1980; Ta’dib, 2018.

Al-Attas, Syed Muhammad Naguib. The Mysticism of Hamzah Fansuri. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1970.

Al-Attas, Syed Muhammad Naguib. Tarikh Sebenar Batu Bersurat Terengganu, pent. Muhammad Zainiy Uthman. Kuala Lumpur: CASIS & HAKIM, 2015.

Al-Fathani, Sheikh Daud bin Abdullah. Manhalush Shafi: Pada Membicarakan Rumuz Sufi & Istilah Tasawuf, ditransliterasi oleh Hj. Wan Mohd Shaghir Wan Abdullah, cet. 7. KL: Khazanah Fathaniyah, 2019.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Mi‘yar al-‘Ilm. Kaherah: Dar al-Ma‘arif, t.t.

Al-Habshi, ‘Abd Allah Muhammad. Jami‘ al-Shuruh wa al-Hawashi: Mu‘jam Shamil li Asma’ al-Kutub al-Mashruhah fi al-Turath al-Islami wa Bayan Shuruhuha, 4 Jil. Abu Dhabi: Abu Dhabi Culture and Heritage, 2011.

Al-Jurjani. Al-Ta‘rifat, tahqiq Ibrahim al-Abyari. t.tp: Dar al-Bayan li al-Turath, t.t.

Al-Tahanawi. Kashshaf Istilahat al-Funun wa al-‘Ulum. tahqiq ‘Ali Dahruj, 2 Jil. Beirut: Maktabah Lubnan, 1966.

Al-Zabidi. Taj al-‘Arus min Jawahir al-Qamus, 10 Jil. Beirut: Dar Sadir, 2011.

Baharom, Noresah ed. Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010.

Çizakça, Murat. A Comparative Eolution of Business Partnership: The Islamic World and Europe, With Specific Reference to the Ottoman Archives. Leiden: Brill, 1996.

El-Muhammady, Abdul Halim & Ab. Halim, Asma Hakimah. Qanun Pahang: Zaman Pemerintahan Sultan Abdul Ghafar Mahayuddin Shah (1592-1614M). Bangi: Penerbit UKM, 2019.

Haji, Raja Ali. Bustān al-Katibin, dikaji oleh Hashim bin Musa. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan, 2005.

Haji, Raja Ali. Kitab Pengetahuan Bahasa, dikaji oleh Hashim Musa. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan, 2010.

Hassan, Hamdan ed. Surat al-Anbiya’. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

Hijazi, Mahmud Fahmi. Al-Asas al-Lughawiyah li ‘Ilm al-Mustalah. Kaherah: Dar Gharib li al-Tiba‘ah, t.t.

Hussain, Khalid Muhammad ed. Hikayat Iskandar Zulkarnain. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2018.

Ibn Manzur. Lisan al-‘Arab, 15 Jil. Beirut: Dar al-Sadir, t.t.

Isa, Yaakub. Hukum Kanun Pahang: Teks Zaman Pemerintahan Sultan Abdul Ghafar Mahayuddin Shah (1592-1614). Kuantan: Lembaga Muzium Negeri Pahang, 2003.

Ismail, Mohd Zaidi. “Faham Ilmu dalam Islam: Pengamatan Terhadap Tiga Takrifan Utama Ilmu,” AFKAR: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam 10(1) (2009): 39-60.

Koçak, Abit Yaşar. Handbook of Arabic Dictionaries. Berlin: Verlag Hans Schiler, 2002.

Omar, Asmah, “Perkamusan Melayu: Satu Penilaian,” Syarahan Memperingati Ulang Tahun Kesepuluh Koleksi Kebangsaan Perpustakaan Universiti Malaya, 1987.

Qamus al-Hamidi. Kuala Lumpur. Akademi Jawi Malaysia, 2021.

Ramli, Mohd Hilmi, “Commercial Partnership in Islām: A Brief Survey of Kitab al-Mudarabah of al-Mabsut by al-Sarakhsi (d. 483/1090),” TAFHIM 11 (2018): 79-111.

Ramli, Zuraina, “Buku Katan: Satu Kajian Awal Leksikografi Melayu,” Jurnal Bahasa 6(3) (2006): 520-540.

Rosli, Muhammad Syukri. “Islamisasi Bahasa Melayu dan Pengaruh Tradisi Keilmuan Islam dalam Kitab Pengetahuan Bahasa oleh Raja Ali Haji (1808-1873).” Tesis Sarjana Falsafah, Pusat Pengajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban (CASIS), 2016.

Salleh, Siti Hawa. Hikayat Merong Mahawangsa. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 1991.

Syed Ali, Syed Shahriman. Tuan Guru Haji Ibrahim: ‘Ilmuwan Jawi Negeri Perak. Kuala Lumpur: Akademi Jawi Malaysia, 2019.

Teeuw, A. “Tentang Kamus dan Perkamusan Melayu”. Jurnal Dewan Bahasa. April, 1964.

Tuan Guru Haji Ibrahim Haji Jusoh. Ta‘rifat. t.tp: t.p., t.t.

Uthman, Muhammad Zainiy. Laṭa’if al-Asrar li Ahl Allah al-Aṭyar of Nur al-Din al-Raniri: An Annotated Transliteration together with a Translation and An Introduction of His Exposition on the Fundamental Aspects of Ṣufi Doctrines. Johor Bahru: UTM Press, 2011.

Uthman, Muhammad Zainiy. Pemikiran dan Tamadun. Kuantan: Muzium Pahang & RZS-CASIS, 2021.

Wan Daud, Wan Mohd Nor dan A. Harris, Khalif Muammar. “Kerangka Komprehensif Pemikiran Melayu Abad ke-17 Masihi Berdasarkan Manuskrip Durr al-Fara’id Karangan Sheikh Nurudin al-Raniri”. SARI: Jurnal Alam dan Tamadun Melayu. (2009). 27 (2).

Wan Daud, Wan Mohd Nor. Pembangunan di Malaysia ke Arah Satu Kefahaman yang Lebih Sempurna. Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2005.

Wan Daud, Wan Mohd Nor. Budaya Ilmu: Makna dan Manifestasi dalam Sejarah dan Masa Kini. Kuala Lumpur: CASIS-HAKIM, 2018.