Development of Human Capital through the Islamic Education of Our Brothers (Mu’alaf) in Terengganu

Main Article Content

Norhana Abdullah @ Ng Siew Boey
Khairul Anwar Mastor
Razaleigh Muhamat @ Kawangit
Azarudin Awang

Abstract

Development of human capital refers to the changes upon individuals to attain high moral values, be cultured in manners, have healthy mental intellect, be and able to perform their duty as a caliph in this world. In view of this, Islamic education plays an important role in developing the spirituality of the community of our brothers (mu’alaf). Thus, the objective of this study is to identify the real appreciation of the Islamic education of our brothers and to identify the relationship between Islamic education and the development of the human capital of our brothers in Terengganu. This study uses a qualitative method with a purposive sampling technique in focus group discussion. The result of the study shows that the level of understanding and religiosity appreciation among our brothers in Terengganu is still weak. This study suggests that more effective Islamic education must be reinforced by focusing on the teaching methods carried out. This study is important because it conveys real information on the learning situation and religious appreciation of our brothers in Terengganu which will fill the gap of previous studies.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Norhana Abdullah @ Ng Siew Boey, Mastor, K. A. ., Muhamat @ Kawangit, R. ., & Awang, A. . (2023). Development of Human Capital through the Islamic Education of Our Brothers (Mu’alaf) in Terengganu . Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, 25(1), 159–198. https://doi.org/10.22452/afkar.vol25no1.6
Section
Article

References

Ab. Aziz Yusof & Mutiara Dwi Sari. “Pembangunan Modal Insan daripada Perspektif Islam: Impak kepada Pengurus.” Malaysian Journal of Social Science and Humanities 2(1) (2017): 40-52.

Adler, A., Adler, P.. “How Many Qualitative Interviews is Enough?” In Expert Voices and Early Career Reflections on Sampling and Cases in Qualitative Research, eds. Baker, S. E., Edwards, R. & Doidge, M.. Southampton: National Centre for Research Methods, 2012: 8-11, accessed on 20 May 2022, http://eprints.ncrm.ac.uk/2273/4/how_many_interviews.pdf.

Ahmad Yunus Kasim, Samsuddin Abdul Hamid & Misnan Jemali. “Pengajaran Akidah dalam Kalangan Mualaf di Institut Dakwah Islamiyah PERKIM.” Jurnal Perspektif Special Issue 1 (2017): 89-100.

Alnida Azty, Fitriah, Lufita Sari Sitorus, Muhammad Sidik, Muhammad Arizki, Mohd. Najmi Adlani Siregar, Nur Aisyah Siregar, Rahayu Budianti, Sodri & Ira Suryani. “Hubungan antara Aqidah dan Akhlak dalam Islam.” Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 1(2) (2018): 122-126, https://doi.org/10.34007/jehss.v1i2.23.

Azarudin Awang & Khadijah Mohd Hambali @ Khambali. “Apresiasi Dialog Kehidupan Berhikmah Komuniti Cina Muslim di Terengganu.” Jurnal Kemanusiaan 24(1) (2017): 1–22.

Azarudin Awang, Azman Che Mat & Sophian Ramli. “Pengukuhan Semula Peradaban Komuniti Cina Muslim Berasaskan Dialog antara Agama: Pengalaman di Terengganu dan Brunei.” Sains Insani 4(1) (2019): 77-84.

Azman Ab. Rahman, Nur Ain Syafiqah Rahmat, Muhd Faiz Abd. Shakori, Nurul Shazwani Nordin, Mohamad Anwar Zakaria. “Sorotan Literatur Kajian Modul Pengajian Mualaf di Malaysia.” Diskusi Syariah dan Undang-Undang 1 (2020): 46-53.

Azman Ab. Rahmana, Nurul Shazwani Nordina, Muhammad Faiz Abd. Shakora, Mohamad Anwar Zakariaa, Nur Ain Syafiqaha, Mohammad Naqib Hamdan. “Kaedah Pengukuran Penentuan Status Mualaf kepada Mukalaf dalam Konteks Malaysia.” International Journal of Islamic and Civilizational Studies 2 (2020): 41-49.

Creswell, J.. Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative. Lincoln: University of Nebraska & Pearson Education International, 2012.

Enactment No. 2 of 2001, Administration of Islamic Religious Terengganu, 22 Nov 2001, accessed on 19 May 2022, http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Eng_enactment_Ori_lib.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/a9bc4d42df57eb6f4825761d00076ba6?OpenDocument

Famawati. “Nilai Pendidikan Akhlak dalam Shalat.” Jurnal al-Amin-Kajian Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan 5(1) (2020): 76-94.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. Minhaj al-‘Abidin. Cairo: Maktabah al-Jundi, 1964.

Ghuzni binti Hashim & Hilmi bin Mat Said. “Standard Kualiti Solat Pemangkin Kecemerlangan Akademik: Satu Kajian di Kulliah As-Sultan Abu Bakar, Pekan, Pahang Darul Makmur.” International Journal of Humanities, Technology and Civilisations (IJHTC) 10(2) (2021): 102–129.

Kamarulzaman Kawi & Nur A’thiroh Masyaa’il, Tan Abdullah @ Tan Ai Pao. “Isu dan Cabaran Saudara Kita di Jabatan Agama Islam Sarawak.” BITARA, International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences 3(2) (2020): 28-43.

Khadijah Mohd Hambali @ Khambali, Azarudin Awang, Suraya Sintang, Nur Farhana Abdul Rahman,Wan Adli Wan Ramli & Khairul Nizam Mat Karim. “Muhajir Penjana Interaksi dan Toleransi Beragama Saudara Baru-Muslim-Non-Muslim.” Akademika 87(2) (2017): 63-76, https://doi.org/10.17576/akad-2017-8702-05.

Lichtman, L.. ed. Qualitative Research in Education: A User’s Guide. Thousand Oaks: Sage Publications, 2010.

Majumdar, Anindita. “Thematic Analysis in Qualitative Research.” IGI Group (2018). https//: DOI/10.4018/978-1-5225-5366-3.ch00.

Masitah Idris, Wan Fariza Alyat, Wan Zakaria, Ahmad Sunawari Long & Nozira Salleh. “Pembangunan Modal Insan (PMI) dari Perspektif Islam.” Journal of Management and Operation Research 1(2) 2019: 1-12.

Mohd Alif Aiman Asari, Rushidah Md Rosdi & Mohd Faisal Mahdi. “Amalan Solat Berjemaah dalam Membentuk Akhlak Pelajar Politeknik dan Kolej.” e-Proceedings 10th National Conference in Education - Technical and Vocational Education, Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, 13-14 October, 2020: 1357-1367.

Mohd Nazri bin Md Din. “Konsep dan Cabaran Pembangunan Modal Insan di Malaysia.” e-Buletin Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Perbuatan 1. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), 2020: 2203-2213.

Mohd Shukri Hanapi. “Pembinaan Konsep Pembangunan Berteraskan Islam: Analisis Pemikiran Muhammad Syukri Salleh.” Journal of Islamic Development Politics 1(1) (2011): 24-46.

Morgan, David L.. “Focus Groups.” Annual Review Social 22 (1996): 129-152, https://doi.org/10.1146/annurev.soc.22.1.129

Muhammad Asyraf Mohd Azlin. “Kaedah Mencegah Murtad di Kalangan Mualaf Oleh Unit Ukhuwah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan.” Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah Special Issue (2018): 62-77.

Muhammad Syukri Salleh. 7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam. Kuala Lumpur: Zebra Editions Sdn Bhd., 2003.

Muhammad Syukri Salleh. Pembangunan Berteraskan Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, 2002.

Nurul Syifaq binti Ruslan & Mohd Radhi bin Ibrahim. “Konsep Akhlak Menurut Pandangan Imam al-Ghazali.” https://www.academia.edu/40635675/KONSEP_AKHLAK_MENURUT_PANDANGAN_IMAM_AL_GHAZAL%C4%AA.

Nurulhuda, C. A. & Ramlee, M.. “Kajian Kes Usahawan Tani Industri Kecil Sederhana (IKS) Bumiputera di Negeri Terengganu.” Jurnal Pendidikan Malaysia 34(2) (2009): 143-165.

Razaleigh Muhamat @ Kawangit. “Pembangunan Dakwah Muallaf di Malaysia: Cabaran dalam Masyarakat.” In 1st International Keynote Speech on Mualaf Development and Empowerment (DE MUALAF) May 2016, accessed on 15 September, 2021, https://www.researchgate.net/publication/303023907_PEMBANGUNAN_DAKWAH_MUALLAF_DI_MALAYSIA_CABARAN_DALAM_MASYARAKAT.

Razaleigh Muhamat @ Kawangit. Penghayatan Agama Saudara Baru Orang Asli Sungai Berua, Terengganu. Bangi: Universiti Kebagsaan Malaysia, 2014.

Sandelowski, M.. “Sample Size in Qualitative Research.” Research in Nursing & Health 18(2) (1995): 179-183, https://doi.org/10.1002/nur.4770180211.

Siti Adibah Abu Bakar & Siti Zubaidah Ismail. “Pengurusan Mualaf di Malaysia: Kerjasama Dinamik antara Agensi Kerajaan dan Bukan Kerajaan.” Jurnal Usuluddin 46(2) (2018): 97-122.

Siti Nur Aafifah Hashim. “Pembangunan Modal Insan Melalui Konsep Tazkiyah al-Nafs.” Jurnal Maw’izah 3 (2020): 17-27.

Suariza @ Hidayah Muhammad, Nor Raudah Hj. Siren & Yusmini Md Yusoff. “Faktor Permohonan Isytihar Murtad dalam Kalangan Mualaf di Selangor.” Jurnal Usuluddin 46(2) (2018): 123-146.

Supriadi, S.. “Problematika Muallaf dalam Melaksanakan Ajaran Agama Islam di Desa Tumbang Runen Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan.” Jurnal Hadratul Madaniyah 5(1) (2018): 41–44.

Syarul Azman Shaharuddin, Hanis Najwa Shaharuddin, Muhammad Yusuf Marlon Abdullah, Mustafa Kamal Amat Misra. “Tahap Kefahaman Akidah dalam Kalangan Mualaf di Negeri Selangor.” Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah 5(1) (2018): 82-91.

Zubaidah binti Abdul Rahman. New Oxford English-English-Malay Dictionary. Shah Alam: Oxford Jafar Sdn. Bhd., 2009.

Zulkiple Abd. Ghani & Nor Salimah binti Abu Mansor. “Penghayatan Agama Sebagai Asas Pembangunan Pelajar: Analisis Terhadap Beberapa Pandangan al-Imam al-Ghazali.” In Student Development Conference (NASDEC), 2006: 1–19.