(1)
Mas’od, M. A.; Hamat, M. F. Pemikiran Skeptikal Syiah Terhadap Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah Dalam Karya-Karya Syiah Melayu: Satu Kritikan: Shi‘ite’s Sceptical View Towards Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamа‘ah in Malay Shi‘ite Works: A Critic. AFKAR 2019, 21, 1-52.