Wan Abdullah, W. S. (2006). Pengajian Falsafah Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam di Malaysia: Sukatan, Masalah dan Cabaran Pengajian. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, 7(1), 197–226. Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/13312