Mas’od, M. A., & Hamat, M. F. (2019). Pemikiran Skeptikal Syiah Terhadap Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah Dalam Karya-Karya Syiah Melayu: Satu Kritikan: Shi‘ite’s Sceptical View Towards Ahl al-Sunnah wa al-Jamа‘ah in Malay Shi‘ite Works: A Critic. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, 21(1), 1–52. https://doi.org/10.22452/afkar.vol21no1.1