Mohd Khambali @ Hambali, K. (2020). Kepelbagaian dan Kesatuan Dalam Konteks Fiqh al-Ta’ayush di Malaysia Menurut Perspektif Pemikiran Islam: Diversity and Unity in Fiqh al-Ta’ayush Context in Malaysia According to Islamic Perspectives. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, 22(1), 73–102. https://doi.org/10.22452/afkar.vol22no1.3