Ibrahim, R. ., Hamat, M. F. ., & Zainal Abidin, A. . (2022). Mawad al-Aqyisah dalam Karya Abkar al-Afkar oleh al-Amidi: Analisis dan Terjemahan: Mawad al-Aqyisah in Abkar al-Afkar by al-Amidi: An Analysis and Translation. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, 24(2), 1–34. https://doi.org/10.22452/afkar.vol24no2.1