Abdul Rahman, N. F., & Mohd Khambali @ Hambali, K. (2016). Kesediaan Pemimpin Agama Muslim dan Kristian dalam Membentuk Keharmonian Agama: Keperluan dan Limitasi: Readiness of Muslim and Christians Leaders in Forming Religious Harmony: Necessity and Limitation. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, 18(2), 103–148. https://doi.org/10.22452/afkar.vol18no2.3