Wan Abdullah, W. S. (2006) “Pengajian Falsafah Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam di Malaysia: Sukatan, Masalah dan Cabaran Pengajian”, Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 7(1), pp. 197–226. Available at: https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/13312 (Accessed: 14 July 2024).