Ibrahim, R. ., Hamat, M. F. . and Zainal Abidin, A. . (2022) “Mawad al-Aqyisah dalam Karya Abkar al-Afkar oleh al-Amidi: Analisis dan Terjemahan: Mawad al-Aqyisah in Abkar al-Afkar by al-Amidi: An Analysis and Translation”, Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 24(2), pp. 1–34. doi: 10.22452/afkar.vol24no2.1.