Abdul Rahman, N. F. and Mohd Khambali @ Hambali, K. (2016) “Kesediaan Pemimpin Agama Muslim dan Kristian dalam Membentuk Keharmonian Agama: Keperluan dan Limitasi: Readiness of Muslim and Christians Leaders in Forming Religious Harmony: Necessity and Limitation”, Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 18(2), pp. 103–148. doi: 10.22452/afkar.vol18no2.3.