[1]
W. S. Wan Abdullah, “Pengajian Falsafah Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam di Malaysia: Sukatan, Masalah dan Cabaran Pengajian”, AFKAR, vol. 7, no. 1, pp. 197–226, Dec. 2006.