Mas’od, M. A., and M. F. Hamat. “Pemikiran Skeptikal Syiah Terhadap Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah Dalam Karya-Karya Syiah Melayu: Satu Kritikan: Shi‘ite’s Sceptical View Towards Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamа‘ah in Malay Shi‘ite Works: A Critic”. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, vol. 21, no. 1, June 2019, pp. 1-52, doi:10.22452/afkar.vol21no1.1.