Abdul Rahman, N. F., and K. Mohd Khambali @ Hambali. “Kesediaan Pemimpin Agama Muslim Dan Kristian Dalam Membentuk Keharmonian Agama: Keperluan Dan Limitasi: Readiness of Muslim and Christians Leaders in Forming Religious Harmony: Necessity and Limitation”. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, vol. 18, no. 2, Dec. 2016, pp. 103-48, doi:10.22452/afkar.vol18no2.3.