Konsep al-Ta‘ābudiyyah dan Kepentingannya dalam Hukum Islam Semasa

Main Article Content

Wan Mohd Yusof Wan Chik Abdul Karim Ali

Abstract

Makalah ini menjelaskan konsep al-ta‘ābudiyyah dan kepentingannya dalam berinteraksi dan memahami isu-isu hukum Islam semasa. AlTa‘ābudiyyah ialah hukum yang tidak dapat dikesan ‘illah baginya. Ia satu elemen penting dalam ijtihad. Makalah ini cuba menjelaskan masalah salah faham terhadap konsep, peranan dan kedudukan alta‘ābudiyyah dalam ijtihad. Untuk mencapai objektifnya, makalah ini menganalisis secara induktif dan deduktif maklumat-maklumat yang dikumpulkan melalui kajian perpustakaan. Makalah ini membuktikan bahawa konsep al-ta‘ābudiyyah suatu perkara penting dalam usaha berinteraksi dan memahami isu-isu hukum Islam semasa, khususnya dalam menjaga ketegaran syariat Islam sepanjang zaman dari sudut pengukuhan konsep ibtilā’, pembuktian keterbatasan akal manusia, penetapan ‘standard’ kemaslahatan dan kepentingan proses ijtihad dalam mencapai matlamat pensyariatan. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
WAN CHIK, Wan Mohd Yusof; ALI, Abdul Karim. Konsep al-Ta‘ābudiyyah dan Kepentingannya dalam Hukum Islam Semasa. Jurnal Usuluddin, [S.l.], v. 41, p. 1-20, june 2015. ISSN 0128-0708. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/7494>. Date accessed: 14 july 2020. doi: https://doi.org/10.22452/usuluddin.vol41no1.1.
Section
Articles