Waṣiyyah Abī Hanīfah li Ibnihi Hammād: Suatu Suntingan Ilmiah dan Terjemahan

Main Article Content

Mohd Anuar Mamat Wan Suhaimi Wan Abdullah Muhamad Basthami Abdullah

Abstract

Makalah ini mengusahakan suatu suntingan ilmiah dan terjemahan terhadap salah satu karya agung Abū Ḥanīfah yang berkaitan dengan bidang pendidikan Islam, iaitu Waṣiyyah Abī Ḥanīfah li Ibnihi Ḥammād. Ia memuatkan pesanan dan perbincangan tentang adab-adab yang sepatutnya dilazimi oleh seseorang dalam kehidupan mereka khasnya sebagai seorang penuntut ilmu (ṭālib al-‘ilm). Edisi ini dihasilkan bersumberkan empat naskhah manuskrip yang diperoleh daripada Suleymaniyyah Kutuphansi, Istanbul dan Universiti Islam, Madinah. Kajian ini diharap dapat memperkenalkan salah satu karya agung pendidikan Islam sebagai sumber dan rujukan kepada bidang pendidikan Islam masa kini. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
MAMAT, Mohd Anuar; WAN ABDULLAH, Wan Suhaimi; ABDULLAH, Muhamad Basthami. Waṣiyyah Abī Hanīfah li Ibnihi Hammād: Suatu Suntingan Ilmiah dan Terjemahan. Jurnal Usuluddin, [S.l.], v. 41, p. 95-124, june 2015. ISSN 0128-0708. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/7498>. Date accessed: 23 jan. 2021. doi: https://doi.org/10.22452/usuluddin.vol41no1.5.
Section
Articles