KEPIMPINAN STRATEGIK RASULULLAH S.A.W.: KAJIAN PERLAKSANAANYA OLEH KAGAT

Main Article Content

Ilhaamie Abdul Ghani Azmi
Abdul Ghani Ahmad Zaighu

Abstract

Nabi Muhammad s.a.w. merupakan seorang yang maksum dan bebas daripada melakukan dosa.  Justeru, kepimpinan Baginda perlu dijadikan contoh dan garispanduan bagi umat Islam tidak kira di mana mereka berada. Kajian ini berbentuk penyelidikan kuantitatif bertujuan untuk meninjau kefahaman anggota KAGAT mengenai kepimpinan strategik Rasullah SAW dalam peperangan Badar.  Daripada kajian literatur, didapati sebanyak sebelas strategi kepimpinan Baginda iaitu berdoa dan bermunajat, motivasi jihad, melakukan mesyuarat tergempar, qiamullail, mengeratkan hubungan ukhuwah, melantik pimpinan sementara, menghantar beberapa pasukan dan unit perisik, mewujudkan perjanjian perdamaian dan perpaduan, memahami faktor geografi lokasi peperangan, mengkaji kekuatan musuh dan kreatif dalam merencana teknik peperangan terkini.  Satu soalselidik telah disediakan dan dihantar kepada anggota KAGAT untuk melihat sejauhmanakah pemimpin strategik mereka melaksanakan strategi peperangan yang telah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.  Sebanyak 151 soalselidik yang telah dilengkapkan berjaya dikutip daripada mereka. Kajian telah mendapati bahawa majoriti responden berpendapat amalan qiamullail merupakan amalan yang paling dilaksanakan oleh pemimpin strategik mereka dan ini dituruti dengan berbaiah (berjanji setia) dengan para sahabat untuk sama-sama berjuang dan mempertahankan kebenaran serta membentuk pemimpin pelapis. Ini menunjukkan bahawa tiga amalan ini merupakan amalan penting bagi memastikan kejayaan dapat diperolehi.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Islamic Management

References

Abdullah, H. & Ainon, M. (2007). Teori Dan Teknik Kepimpinan, Panduan Aplikasi Di Tempat Kerja. Kuala Lumpur: PTS Profesional, h. 69.

Abdul Rahman Ra’fat al-Basya (1996). Hadas Fi Ramadhan, Darul Adab al-Islami, h. 32 dalam
.أعظم مؤتمر للشورى عرفه تاريخ الإسلام Ibnu Hisyam, juz 1, cetakan 1955, h.614-615.

Al-Bhukari, Abi Abdillah Muhammad ibni Ismail (1979). Al-Jamie’ as-Sohih lil Bhukari, Maktabah as-Salafiah. Qaherah, juz 1, h. 284-285.

Abdul Ghani Ahmad Zaighu (2013). Kepimpinan Strategik Rasulullah S.A.W. Dalam Peperangan Badar: Kajian Terhadap Perlaksanaanya Oleh Kor Agama Angkatan Tentera (KAGAT) di Gemas, Negeri Sembilan. Disertasi Master Syariah. Jabatan Syariah dan Pengurusan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

‘Ali ‘Abdul Halim Mahmud (1992). Manhaj at-Tarbiah Indal Ikhwan al Muslimin. Misr: Darul Wafa’ Mansurah, juz ke 2, h. 421-422.

Ahmad Ibrahim, A. S. (1991). Pengurusan Dalam Islam. Kuala Lumpur: DBP, h. 177-178.

Ahmad Rotib ‘Armush (1991). Qiadah ar-Rasul as-Siyasah wal ‘Askariyyah. Amman: Darun Nafais, cetakan kedua, h. 168-169.

Al-Bhukari, Abi Abdillah Muhammad ibni Ismail (1979). Al-Jamie’ as-Sohih lil Bhukari. Kaherah: Maktabah as-Salafiah, juz 1, h. 284-285.

Al-Fazlur Rahman (1990). Muhammad Panglima Tentera (ter). Shah Alam: Pustaka Hizbi, h. 17.

Al-Imam al-Hafiz Ibnu Rejab al-Hambali (2006). Jami’ al-Ulum Wal-Hikam Fi Syarhi Khomsina Hadisan Min Jawaami Al-Kalam. al-Maktab as-Saqaafi linnashri wat-tauzi’, h. 17.

Al-Imam al-Jalil al-Hafiz Imaduddin, Abi Fida’ Ismail bin Kasthir ad-Damsyiqi (2000). Tafsir al-Quranul ‘Azim. Maktabah Aulad as-Syeikh Tuurath, juz ketujuh, h. 30.

Aida Hanim, A. H. dan Ramakrishnan, K. (2020). Kepimpinan Strategik Dan Hubungannya Dengan Kualiti Pengajaran Guru Di Sekolah Kluster Tamil Daerah Pasir Gudang. Jurnal Dunia Pendidikan. 2(2), h. 57-64.

Ahmad Azan, R., Mohd. Juraimy, Hj. K. & Hassan alBanna, M. (2013). ”Perang Badar dan Uhud: Satu Analisis Strategi Peperangan Dan Pertahanan Nabi Muhammad SAW.” Ulum Islamiyyah Journal, 10, Jun, h. 31-51.

Al-Mubarakafuri, Ar-Rahiq al-Makhtum (1990). Bahts fi al-Sirah al-Nabawiyyah ‘Ala Shahibiha Afdal al-Shalat wa al-Salam. Jeddah: al-Maktabah al-Qimah, h. 89.

Al-Syafi’I, ‘Ain Diba al—Syaibani (1982). Hadaiq al-Anwar wa al-Mathali al-Asrar. Dar al-Ihya’ al- Turats al-Islamiyyah, cetakan ke 2, h. 353.

Collins (1995). “Cobuild English Dictionary” (new edition). London: Harper Collins, h. 1948.

Edaris, A. B. (2005). Pengurusan Strategik – Konsep Dan Aplikasi Untuk Pendidikan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd, h. 2-3.

Hashim. Al T. (1992). Panduan Latihan Bagi Petugas Islam. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise, h. 51.

Ibnu Hisyam (1955). Sirah an-Nabawiyyah. Al-Halabi Waauladihi Bimsr: Maktabah Mustapha Al-Babi, h. 258.

Ibnu Jauzi, al-Hadaiq. Fi Ilmi Wa Al-Zuhdiyyat. Lubnan: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, jilid 3, cet 3, h. 334.

Ibnu Kathir (1978). al-Bidayah Wan Nihayah. Kaherah: Maktabah Darul Ma’arif, jilid 3, cetakan kedua, h. 224.

Kamil Salamah (1994). Daulah al-Rasul Min al Takwin Ila al Tamkin, cetakan pertama, h.35.

Kamus Dewan, (1996). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

M.Hawkins, J. (2000). Kamus Dwibahasa Oxford Fajar. Shah Alam: Fajar Bakti, cet. ke 17, h. 889.

Mohd Suhaimi, E. (2007). Membina Organisasi - Satu Panduan. Kuala Lumpur: Nufair Street Sdn. Bhd., h. 43-44.

Muhammad Hussain, H. (1989). Hayatul Muhammad. Darul Maarif, cetakan ke18, h. 218.

Noresah, B. (1998). Kamus Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, cet ke 4, h. 517.
Said Hawa (2001). Khai Namdi Baiidan Ihtiyajaatina Al’asr. Kaherah: Maktabah Darussalam, h. 23.

Said Ramadhan al-Buti (1989). Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah. Damsyik: Darul Fikr, cetakan ke 17, h. 106.

Sayyid Qutb (1980). Khosoisu al-Tasawwur al- Islami. Kaherah: Darul Syuruq, h. 182.

Syith, M. (1974). ar-Rasul al-Qaid, Beirut: Darul Fikr, h. 83.

Wan Liz, O. W. O. (th). Pengurusan Islam abad ke 21, Revolusi Pengurusan Untuk Keunggulan Sektor Awam Dan Korporat. KL: Utusan Publication and Distributors Sdn. Bhd., h. 60.

Zuhair Muammah Afanah dan ’Ali Muhammad Yaakub (2005). Durus Ibar Fi Sirah Khairul Basyar Muhammad. Amman: Darun Nafais, cetakan pertama, h. 123.