PEDAGOGI BERASASKAN PENDEKATAN INDUKTIF DAN DEDUKTIF: PRAKTIS DALAM PENDIDIKAN KEWANGAN ISLAM

Main Article Content

Tengku Sarina Aini Tengku Kasim
Fadillah Mansor

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pendekatan induktif dan deduktif, dan untuk menganalisis penggunaannya dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bidang kewangan Islam. Huraian berkenaan pendekatan induktif dan deduktif dikemukakan secara terperinci dari aspek teori dan bagaimana ianya dapat diaplikasikan dalam proses pengajaran berkaitan kewangan Islam agar ianya dapat direalisasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan pembelajaran khususnya dalam kalangan guru pengajian tinggi dengan contoh-contoh kewangan  Islam sebagai kes studi. Kajian ini menunjukkan adanya hubungan antara penentuan pendekatan-pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran dengan penggunaan pendekatan-pendekatan tersebut secara berkesan yang akan mempengaruhi dapatan hasil pembelajaran kursus secara maksimum. Oleh kerana penentuan pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah sangat penting memandangkan peranan guru bukan hanya sekadar memindahkan ilmu dan kemahiran kepada pelajar bahkan guru berperanan untuk memastikan bahawa pelajar dapat menunjukkan kefahaman dan dapat mempraktikkan apa yang telah diajarkannya. Oleh itu, penentuan pendekatan yang betul akan memudahkan proses penggunaan pendekatan tersebut secara efektif dalam mencapai hasil pembelajaran yang dikehendaki.  Kesimpulannya, penentuan pendekatan pengajaran yang betul membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara relevan dan selari dengan objektif pendidikan dan hasil pembelajaran kursus sebagaimana yang telah digariskan.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Islamic Finance

References

____, (t.t), Majallah Majma` al-Fiqh al-Islahiy. Jilid 7, Beirut: t.p., p. 717.

Ab Halim, T., Kamarul Azmi, J. & Muhamad Faiz, I. (2012). Komponen Asas Untuk Latihan Guru Pendidikan Islam, GJAT, Vol. 2(2), h. 53-63.

Ab Mumin, A. G. (1999). Sistem Kewangan Islam dan Perlaksanaannya di Malaysia. Kuala Lumpur: JAKIM.

Ab. Mumin, A. G. & Fadillah, M. (2006). Struktur Sistem Kewangan Islam di Malaysia dalam Ab. Mumin, A. G. & Fadillah, M. (Eds), Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Ahmad, M. S. (2004). Pendidikan Islam:Falsafah, Sejarah dan Kaedah Pengajaran Pembelajaran . Selangor: Fajar Bakti.

Ahmad Sufyan, C. A. (2006). Beberapa Prnsip Ijtihad dalam transaksi Kewangan Islam Semasa: Antara Fleksibiliti dengan Kekangan, dalam Ab. Mumin, A. G. & Fadillah, M. (Eds), Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.


Dewan Bahasa dan Pustaka (2000). Kamus Dewan. Ed. 3, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dwight H. Perkins, Steven Radelet, David L.Lindauer & Steven A. Block (2001). Economic of Development, ed. ke-5, New York: Norton & Company Inc.

Edward M. A. & Jack C. R. (1974). “Reading, Insights and Approaches,” papers from the RELC Seminar on Recent Developments and Research in Reading Relevant to the Teaching and Learning of English in Southeast Asia, Singapore, July 23-27.

Eggen, P., & Kauchak, D. (2001). Educational psychology: Windows on classrooms (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Fadillah, M., M. Ishaq, B., Shafiqur, R. dan Hung, Q. D. (2020), The Investment Performance of Ethical Equity Funds in Malaysia. Journal of Risk and Financial Management, 13 (9), h. 1-14.

Fadillah, M. (2004). Produk Kad Kredit Islam dan Aplikasinya di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), Jurnal Syariah, 12(1), h. 114-115.

Kierzek, J.M. (1954). The Macmillan Handbook of English. New York: Macmillan.

Kamarudin, Hj. H. (1993). Perkaedahan Mengajar Bahasa. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.

Kamarul Azmi, J. & Ab. Halim, T. (2012). Pendidikan Islam, Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. Skudai: Penerbit UTM.

Mook, S. S. (2001). Psikologi Pendidikan untuk Diploma Perguruan Semester 1. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

Mohd Azmi, O., Muhamad Abduh, and Raditya, S. 2013. Fundamentals of Islamic Money and Capital Markets. Hoboken: John Wiley and Sons.

Muhaili. (2019). Pembelajaran Inovatif Abad Ke-21. Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pendidikan: E-Saintika, 3(2), h. 25-50.

Muhammad Ayub (2007). Understanding Islamic Finance, England: John Wiley & Sons Ltd.

Obiyathulla Ismath, B. & Abbas, M. (2013). Islamic Capital Markets, A Comparative Approach. Singapore: John Wiley & Sons.

Othman, Y. (1993). Pasaran Dan Institusi Kewangan Di Malaysia: Teori dan Amalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Seaton, B. (1982). A Handbook of English Language Teaching Terms and Practice. London: Macmillan Press.

Suhailiza, M. H., Dini Farhana, B., Nur Kareelawati, A. K. & Eizan Azira, M. S. (2018). Menerokai Model Pendidikan Seimbang Mendepani Abad Ke 21. E-Proceeding International Seminar on Islamiyyat Studies 2018, 1(2), h. 24-32.

Syarifah Alawiyah, Al-S. (1992). Ilmu Pendidikan Pedagogi. Kuala Lumpur: Longman.

Tengku Sarina Aini, T. K. (2014). Transformasi Pendidikan di Malaysia: Implikasi terhadap pendekatan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Dalam Muhd Lukman, I. et al. (Eds.), Pendidikan Islam di Malaysia: Cabaran dan Penyelesaian. Kuala Lumpur: Program Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Thornbury, S (1999). How to Teach Grammar. Harlow: Longman.