தமிழ் மொழியில் கடன்பெறும் ஆங்கில மொழி சொற்களில் ஈரிதழ் அடைப்பொலி மற்றும் மருங்கொலி /ஆடொலி மெய்இணைவருகையும் உயிரொலி இணைப்பும்

Authors

  • Dr. Puspharani Subramni Selvan Department of Indian Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.
  • Dr. Mohana Dass Ramasamy Department of Indian Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

Keywords:

கடன்சொற்கள், ஒலியன் மாற்றங்கள், ஒப்திமாலித்தி கோட்பாடு, Loanwords, Phonetics, Optimality Theory

Abstract

This study examines the emergence of vowels in Tamil as a corrective measure to allow doubled consonants found in English loanwords when they are boorowed to Tamil. English and Tamil that belong to different language families have different grammatical requirements. Some of them were freelly accepted in English but not in Tamil. Particularly, the rule of consonant doubling which is common in  English is barred in Tamil. Contrarily, Tamil allow vowel doubling using its own hiatus strategy. Thus, when English loanwords were brought into Tamil, they were forced to undergo changes, if the formes inherits conflicting rules that not welcomed in Tamil. This study addresses such unique alterations and their nature, where the borrowing words were modified to suit the system of Tamil grammar using the Optimality Theory. The data for this study were received from the Short Story collections of the University of Malaya from 2000-2016. The data collected for the study show that the borrowing exercise is easy for some while for others are not. Where some of the loanwords follow requirements of Tamil but others break them.

ஆங்கிலக் கடன்சொற்களில் காணப்படும் இருமை மெய்யெழுத்துகளைத் தமிழ் மொழி ஏற்கும்போது, அவற்றை அனுமதிக்கும் தருவாயில் ஏற்படவல்ல திருத்த நடவடிக்கைகள் யாவை என்பதனை இந்த ஆய்வு ஆராய்கிறது. வெவ்வேறு மொழிக் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த ஆங்கிலமும் தமிழும் வெவ்வேறு இலக்கணத் தேவைகளைக் கொண்டுள்ளன. அவற்றில் சில ஆங்கிலத்தில் சுதந்திரமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன; ஆனால், தமிழில் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுவதில்லை. குறிப்பாக, ஆங்கிலத்தில் பொதுவாக இருக்கும் மெய் இரட்டிப்பு விதி, தமிழில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. மாறாக, தமிழ் அதன் சொந்த இடைவெளி உத்தியைப் பயன்படுத்தி உயிர் இரட்டிப்பை அனுமதிக்கிறது. இவ்வாறு, ஆங்கிலக் கடன்சொற்கள் தமிழில் கொண்டு வரப்படும்போது, ​​தமிழில் வரவேற்கப்படாத முரண்பட்ட விதிகளைப் படிவங்கள் மரபுரிமையாகக் கொண்டால், மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது. இந்த ஆய்வு இத்தகைய தனித்துவமான மாற்றங்கள் மற்றும் அவற்றின் இயல்புகளைக் குறிப்பிடுகிறது. இத்தகைய மாற்றங்களை உள்ளடக்கிய ஆங்கிலக் கடன்சொற்கள் தமிழ் மொழியில் அடையும் மாற்றங்கள் யாவை என்பதனை, உகமத்துவ தத்துவத்தைப் பயன்படுத்தி, இவ்வாய்வு ஆராய்கின்றது. இந்த ஆய்வுக்கான தரவு 2000-2016 வரையிலான மலாயாப் பல்கலைக்கழகத்தின் சிறுகதைத் தொகுப்புகளிலிருந்து பெறப்பட்டது. ஆய்வுக்காகச் சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகள், கடன்சொற்கள் சில வேளைகளில் இலகுவாக ஒரு மொழிக்குள் இணைகின்றன; ஆனால், சில வேளைகளில் அவை அத்துணை இலகுவாக பெறுமொழியில் இடம்பெறுவதில்லை. அதற்கு அவை சில இலக்கண விதிகளை மீற வேண்டியுள்ளது.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-12-10

Issue

Section

Articles