AMALAN PENGURUSAN SULH DI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH

Sulh Administration’s Practices at the Department of Shariah Judiciary

Authors

  • Hadenan Towpek Universiti Teknologi MARA, Malaysia
  • Ahmad Shah Affandie Universiti Teknologi MARA, Malaysia
  • Zaenudin Hudi Prasojo Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

Keywords:

Alternative dispute resolution, Islamic Law, Mediation, Sulh

Abstract

Nowadays Sulh is one of the methods of Alternative Dispute Resolution (ADR) which is much appreciated in Malaysia, especially in the Shariah Court. Therefore, this article analyzes the Sulh administration’s practices at the Department of Sarawak Shariah Judiciary (DSSJ), Kuching Division, Sarawak. This study aims to three main objectives, which are analyzing the definition, theory, concept, and practices of Sulh in Islamic jurisprudence as well as at DSSJ Kuching Division; and analyzing the administration aspect of Sulh Unit at the same location. The study applies three categories of previous literature sources, namely 8 sources of open literature, 19 sources of special literature, and 12 official sources from agencies with jurisdiction in Shariah law in Malaysia. Furthermore, this article uses three main methods in the data collection process: library research, interview, and document analysis. While the data collected for this study is from 2014 to 2020, which is for 7 years only. While the data analysis method uses three main methods, namely the inductive method, deductive method, and comparative method. The results of this study provide a summary of the three key findings. Firstly, the method of sulh has been successfully developed based on sources from the Qur’an, al-Sunnah, and the treasures of Islamic jurisprudence. Secondly, the sulh method is enabled as one of the methods in the ADR. Finally, this article also confirms the importance of specialization in the field of work as a Sulh Officer, especially the strengthening of soft skills such as communication skills, psychology, and counseling.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A. Ahmad et. al (2015), “Hak penyertaan kanak-kanak dalam prosiding sulh (mediasi) di Mahkamah Syariah”, Journal of Advanced Research Design. Vol. 15, No. 1, 1-14.

Abdul Kahar Syarifuddin (2015), Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Baubau. Skripsi Pascasajana UIN Alauddin Makassar.

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka) (1983), Tafsir Al-Azhar, Juzu’ 4, Jakarta: Pustaka Panjimas.

Arahan Amalan Ketua Hakim Syarie Sarawak (AAKHSS), No. 3 Tahun 2002, AAKHSS, No. 1 Tahun 2010, AAKHSS, No. 4 Tahun 2006, No. 5 Tahun 2006. Dipetik dari laman sesawang (www.syariah.sarawak.gov.my)

Aseel al-Ramahi (2008), Sulh: A Crucial Part of Islamic Arbitration, http://eprints.lse.ac.uk/24598/1/WPS2008.

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001, “Kaedah-Kaedah Tatacara Mal (Sulh) (Terengganu)”

Farah Nur Anggraeni (2013), Tinjauan hukum Islam terhadap praktik mediasi dalam menanggulangi angka perceraian di Pengadilan Agama Wonosbo Tahun 2012. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Haliza A. Shukor, Hasnizam Hashim, & Intan Nadia Ghulam Khan (2012), “Krisis rumah tangga: punca-punca dan cara untuk mengatasinya menurut perspektif Syariah dan Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984”, Kajian Syariah dan Undang-undang Siri 4. Vol. 4. 68-85.

Hammad Mohamad Dahalan (2014), Pengurusan sulh: Peranan, Pelaksanaan Dan keberkesanannya Oleh Pegawai Sulh, http://rmc.kuis.edu.my/irmic/wp-content/uploads/2014/12/081-PENGURUSAN-SULH.pdf

Hammad Mohamad Dahalan dan Mohamad Azhan Yahya (2016), “Perjanjian sulh di antara pihak-pihak bertikai di Mahkamah Syariah sebagai pilihan atau persetujuan yang perlu dipatuhi?”, Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016. 22 & 23 November 2016. Dipetik dari pautan: http://conference.kuis.edu.my/mfifc/images/e-proceeding/2016/254-261-mfifc-2016.pdf

Hanis Wahed (2015), Sulh: Its Aplication In Malaysia, http://iosrjournals.org.

Ibnu Manzur, Jamal Al-Din Muhammad Ibn Mukram, (1990). Lisan al-‘Arab. Beirut: Dar Sadir.

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah (2021), “Pengenalan kepada Sistem Sulh”. Dipetik dari laman sesawang JKSNS di alamat: http://sabah.jksm.gov.my/peranan-majlis-sulh/

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan (2021), “Sulh”. Dipetik dari laman sesawang JKSNS di alamat: https://jksns.ns.gov.my/en/perkhidmatan/sulh-mediation

Jabatan Kehakiman Syariah Pahang (2021), “Sulh”. Dipetik dari laman sesawang JKSP di alamat: https://jksp.pahang.gov.my/index.php/fungsi-jabatan-bahagian/

Majid Rahman dan Azlina Azizan (2021), Di Sebalik Tabir Majlis Syura. Shah Alam: Akademi NLP Malaysia Sdn. Bhd.

Mohammaed Abu Nilmer. A Fremework For Nonviolence And Peace Building In Islam, Journal of Law and Religion, Vol. 15, No. 1/2 (2000-2001), pp. 217-265, http://www.jstor.org/stable.

Mohd Fuad Mohd Salleh dan Jamilah Othman (2015), Peranan Pegawai Sulh Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Islam, http://www.academia.edu/2492485.

Mohd Norman Shah bin Mohd Yaziz (2008), Pelaksanaan sulh dalam penyelesaian sengketa hadhanah (studi kasus di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan). Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Mohd. Foad Sakdan (2005). Pengurusan krisis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad al-Raziy Fakhr al-Din Ibn al-‘Allamah Dhiya’ al-Din ‘Umar (1981), Tafsir al-Fakhr al-Raziy, Jil. 30. T.tp: Dar al-Fikr.

Muhammad Saifullah (2015), Effektitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah, http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/vi

Nadia Murshida Abd Azzis dan Alias Azhar (2018), “Pendekatan mediasi dalam tuntutan hadanah: kajian di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang”, International Journal of Law, Government and Communication. Volume: 3 Issues: 9 [June, 2018] pp.36-45]

Nora Abdul Hak (2008), Role Of Conciliatory Committee And Hakam (Arbitrator): The Practice And Provisions Of The Islamic Family Law In Malaysia, http://www.lib.iium.edu.my.

Norjihan Ab Aziz & Nasima Hussin (2016). Application of Mediation In Islamic Criminal Law, http://e-journal.um.edu.my/public/article-view.

Nur Khalidah Dahlan et. al (2017), “Kaedah penyelesaian pertikaian alternatif dari sudut Syariah di Malaysia”, JONUS: Journal of Nusantara Studies 2017, Vo. 2(1) 86-98

Norsilawati binti Jamari (2017), Sesi Temubual 1, 25/5/2017

Portel rasmi E-Syariah (2021), “Proses Pengendalian Majlis Sulh Di Mahkamah Syariah”. Dipetik dari laman sesawang di alamat: http://www.esyariah.gov.my/portal/page/portal/Portal%20E-Syariah%20BM/Portal%20E-Syariah%20Arahan%20Amalan/Portal%20E-Syariah%20Sulh/Portal%20E-Syariah%20Pengendalian%20Sulh

Raihanah Abdullah (2009), Penangguhan Kes Di Mahkamah Syariah: Cabaran Dan Penyelesaian, http://e-journal.um.edu.my/public/article-view.

Raihanah Azahari (2004), Kaedah menyelesaikan Pertikaian Keluarga Dalam Masyarakat Melayu Zaman Pra dan Pasca Kolonial, www.e-journal.um.edu.my/public/article-view.

Raihanah Azahari (2006), Modifikasi Teori Sulh Dalam Fiqh Klasik Berasaskan Data-Data KajianTerbaru,http://www.myjurnal.my/filebank/published_article/24074/Article_9.PDF.

Raihanah Azahari (2008). Sulh Dalam Kes Kekeluargaan Islam, Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Ramizah Wan Muhammad (2005). Sulh Sebagai Alternatif Penyelesaian Kes di Mahkamah Syariah, dalam Kaedah Perundangan Bidang Kuasa dan Tatacara Mahkamah Syariah, diedit oleh Tajul Aris Ahmad Bustami, Mohd Hisham Mohd Kamal, Farid Sufian Shuaib, 128. Ampang/Hulu Kelang: Dawama Sdn Bhd,

Rusli Ahmad et. al (2014), Conducting research in social sciences and management studies. Kuching: RS Publishing House.

Sa’odah Ahmad & Nora Abdul Hak (2010). Family Mediation And Sulh: An Alternative Dispute Resolution In Malaysia, http://www.academia.edu/20817384.

Said Bouheraoua (2008), Foundation of mediation in Islamic law and its contemporary application. Dipetik daripada pautan laman sesawang di alamat: http://www.asiapacificmediationforum.org/resources/2008/11-_Said.pdf

Sayid Qutb (1992), Tafsir fi Zhilalil Qur’an, Beirut: Darul-Syuruq.

Sheikh Abdullah Basmeih (1992), Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Quran, Cet. Ke 13, Kuala Lumpur: Darul Fikir.

Sheikh Ghazali b Haji Abdul Rahman. 2000. “Sulh Dalam Perundangan Islam”, Jurnal Undang-undang IKIM. Vol. 4, No. 2, Julai-Disember 2000.

Siti Noraini Binti Haji Mohd Ali & Zulkifli Hasan (2008), Perlaksanaan Sulh dan keberkesanannya di Mahkamah Syariah Selangor, http: zulkiflihasan.files.wordpress.com/2008/07/sulh-di-mahkamah-syariah.pdf.

The Free Dictionary by Farlex (2021). Diakses di alamat sesawang: legal-dictionary.thefreedictionary.com

Wahbah al-Zuḥayli (1990), al-Fiqh al-Islamoi wa Adillatuh. Dimashq: Dar al- Fikr.

Wan Azimin Wan Adnan dan Ahmad Hidayat Buang (2019), “Pelaksanaan ṣulḥ dalam kes melibatkan tuntutan hartanah orang-orang Islam di Mahkamah Syariah di Malaysia: tinjauan terhadap kajian lepas”, Journal of Shariah Law Research (JSLR). Vol. 4 (1) 27-54.

Zainul Rijal Abu Bakar (2011), Sulh In The Malaysian Syariah Court, http://barcouncil.org.my/conference1.

Published

2023-07-05