A Purification of Soul According to Sufis: A Study of al-Ghazali's Theory

Main Article Content

Che Zarrina Sa'ari

Abstract

Artikel ini membincangkan secara ringkas tentang teori tadhkiyyah al-nafs (penyucian jiwa) yang diutarakan oleh ahli Sufi bermula daripada zaman awal perkembangan sehingga ke zaman Imam al-Ghazali (m. 505/1111). la bertujuan memaparkan idea-idea ahli Sufi tersebut mengenai metode penyucian jiwa serta cuba melihat persamaan dan perbezaan dalam praktikal kerohanian bagi mencapai tujuan perjalanan kesufian mereka. Walaubagaimana pun, penekanan yang lebih diberikan kepada metode penyucian jiwa yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam karyanya Jami' al-Haqa'iq bi Tajrid al-'Ala'iq.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sa’ari, C. Z. (2002). A Purification of Soul According to Sufis: A Study of al-Ghazali’s Theory. Afkar: Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, 3(1), 95–112. Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/6020
Section
Article

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>