About the Journal

Jurnal Fiqh (ISSN:1823-089X, E-ISSN: 2289-7518) merupakan jurnal yang diterbitkan setiap tahun oleh Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Walaubagaimanapun, mulai tahun 2020, Jurnal ini diterbitkan dua kali setahun. Objektif utamanya adalah untuk menyediakan satu forum akademik bagi membincangkan isu-isu fiqh, usul fiqh, fiqh kontemporari dan maqasid al-syariah.

The Jurnal Fiqh (ISSN:1823-089X, E-ISSN: 2289-7518) is a refereed journal published annually by the Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies, University of Malaya. However, since 2020, this journal publish twice a year. Its main objective is to provide an academic forum to discuss fiqh issues, usul fiqh, contemporary fiqh issues and maqasid -shariah.