PERSPEKTIF M.B. HOOKER TENTANG ADAT MELAYU

  • Mohd Anuar Ramli Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya 50603 Kuala Lumpur, Malaysia
  • Nurul Asmida Saad Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya 50603 Kuala Lumpur, Malaysia
  • Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya 50603 Kuala Lumpur, Malaysia

Abstract

Adat merupakan kebiasaan hidup masyarakat. Biasanya adat yang diamalkan mempunyai hubungan yang erat dengan pegangan agama masyarakat. Dalam masyarakat Islam, adat dipengaruhi oleh syariat. Namun, M.B Hooker menerusi penulisannya mendakwa adat Melayu merupakan suatu perkara yang terpisah dengan syariat. Sehubungan itu, kajian ini akan meneliti perspektif Hooker terhadap adat Melayu khususnya adat perpatih dan hubungannya dengan syariat Islam. Bagi mencapai objektif yang digariskan, kajian ini sepenuhnya dijalankan melalui pendekatan perpustakaan. Data-data kualitatif dianalisis secara induktif dan deduktif. Hasil kajian mendapati Hooker berpandangan wujudnya pertentangan antara adat Melayu dengan Syariat. Sedangkan hakikatnya, adat Melayu merupakan suatu amalan yang bersendikan syariat. Kegagalan untuk memahami adat Melayu adalah bertitik tolak daripada penilaian mereka tentang adat Melayu yang mengguna pakai kaca mata berpusatkan Barat.


 


 

Published
2018-09-24
How to Cite
RAMLI, Mohd Anuar; SAAD, Nurul Asmida; SYED JAAFAR, Syed Mohd Jeffri. PERSPEKTIF M.B. HOOKER TENTANG ADAT MELAYU. JURNAL MELAYU SEDUNIA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 106 - 136, sep. 2018. ISSN 2637-0751. Available at: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/jurnalmelayusedunia/article/view/13386>. Date accessed: 14 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.