தமிழின் உருபொலியனியல்: இலக்கியங்கள் - ஒரு விமர்சனப் பார்வை (MORPHOPHONOLOGY OF TAMIL: A REVIEW OF THE LITERATURES)

Authors

  • Mohana Dass Ramasamy, Dr. Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya

DOI:

https://doi.org/10.22452/JIS.vol10no1.10

Keywords:

Tamil Grammar, Morphophonology, Trend of Morphophonology Studies, Morphophonology of Tamil, தமிழ் இலக்கணம், உருபொலியனியல், உருபொலியனியல் ஆய்வுகளின் போக்கு, தமிழின் உருபொலியனியல்

Abstract

This paper is aimed at evaluating the contribution of literatures related to Morphophonology of Tamil. Tamil has larger bodies of works on Morphophonology, ranging from aspects related to Morphology and Phonology interactions. Some of these studies were mere extensions of grammar thoughts (which will be addressed as non-research-based works), while others were research-based. Though both types of literatures have descriptions of the development of the Morphophonology from time to time, only a few of them have made significant contributions. This purposive study has reviewed some of the literatures having significant contributions and reviewed them accordingly. The literatures have been selected based on two specific criteria, i.e. selected time-frame and regional variance. Research-based studies produced in the past three decades have been targeted for this purpose; yet, research papers with noteworthy contribution beyond the mentioned period also have been included, because of their exceptional contributions. The review also included literatures belonging to different regional varieties as much as possible, to establish their interconnectedness of the similarities and differences so that the wider perceptions of Morphophonology could be unveiled. Altogether 25 literatures have been identified fulfilling these criteria have been reviewed in this paper.

 

இந்த கட்டுரை தமிழின் உருபொலியனியல் தொடர்பான இலக்கியங்களின் பங்களிப்பை மதிப்பீடு செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. உருபொலியனியல் மற்றும் ஒலியியல் இடைநிலைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களை ஆராய்வதில் தமிழ் ஆய்வுப்படைப்புகள் பல வெற்றிகளைக் கண்டுள்ளன. அதனைச் சார்ந்த பல்வேறு படைப்புகள் உள்ளன. இந்த ஆய்வுகள் சில இலக்கண எண்ணங்களின் நீட்டிப்புகளாக அமைந்துள்ளன (அவை ஆராய்ச்சி அல்லாத படைப்புகளாகக் கருதப்படும்), மற்றவை ஆராய்ச்சி அடிப்படையிலானவை. இரண்டு வகையான இலக்கியங்களும் அவ்வப்போது உருபொலியனியல் வளர்ச்சியைப் பற்றிய விளக்கங்களைக் கொண்டிருந்தாலும், அவற்றில் சில மட்டுமே குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளைச் செய்துள்ளன. இந்த நோக்கமான இந்த ஆய்வு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளைக் கொண்ட சில இலக்கியங்களை மதிப்பாய்வு செய்து அதற்கேற்ப அவற்றை மதிப்பாய்வு செய்துள்ளது. இரண்டு குறிப்பிட்ட அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் இலக்கியங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன; அதாவது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கால அளவு மற்றும் பிராந்திய மாறுபாடு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தேர்வுசெய்யப்பட்டுள்ளன. கடந்த மூன்று தசாப்தங்களில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆராய்ச்சி அடிப்படையிலான ஆய்வுகள் இந்த நோக்கத்திற்காக ஆராயப்பட்டுள்ளன; இருப்பினும், குறிப்பிடப்பட்ட காலத்திற்கு அப்பால் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புடன் கூடிய ஆய்வுக் கட்டுரைகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன; ஏனெனில், அவற்றின் விதிவிலக்கான பங்களிப்புகள் பல உள்ளன. மதிப்பீட்டில் முடிந்தவரை வெவ்வேறு பிராந்திய வகைகளைச் சேர்ந்த இலக்கியங்களும் அடங்கியுள்ளன. இது அவற்றின் ஒற்றுமைகள் மற்றும் வேறுபாடுகளின் ஒன்றோடொன்று இணைந்திருப்பதை நிலைநிறுத்த உதவியுள்ளன. இதனால் உருபொலியனியல் தொடர்பான பரந்த கருத்துக்கள் வெளியிடப்படலாம். இந்த நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் மொத்தம் 25 இலக்கியங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு, இஙு ஆராயப்பட்டுள்ளன.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Mohana Dass Ramasamy, Dr., Department of Indian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya

The author is a Senior Lecturer in the Department of Indian Studies in the Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya.

Downloads

Published

2018-04-01

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>