PERCERAIAN BAGI PERKAHWINAN YANG BERUSIA KURANG DARI TEMPOH SATU TAHUN DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH PETALING

Divorce for Marriages That are Less Than a Year in Petaling District Shariah Court

Authors

  • Solihah Mansor Universiti Malaya, Malaysia
  • Mohd Norhusairi Mat Hussin Universiti Malaya, Malaysia

Keywords:

divorce, age of marriage less than a year, Petaling District Shariah Court, factors of divorce

Abstract

This study examines divorce cases for marriages less than a year that were registered in the Petaling District Shariah Court. Divorce statistics generally continue to show an increasing trend, but it is more worrying when records show that divorces for marriages that are less than a year have also increased. Among the objectives of this study is to examine the concept of divorce according to the Islamic perspective and its practice according to Islamic Family Law in Malaysia. In addition, this study was also conducted to analyze cases of divorce for marriages that are less than a year in more detail from the aspects of the age range of the couple, their level of education, their level of financial and economic stability, the number of their current marriages and the method of the divorce as well as to identify the factors lead to the divorce for marriages that are less than a year. The data has been collected through library research, documentation and interviews while the data obtained were analyzed using thematic methods. Document sources are derived from the files in the Petaling District Shariah Court. The study found that the main factors that lead to this problem are economic and financial instability, neglect of responsibilities, attitude and moral problems, physically and mentally weak and third party intervention in the marriage.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd Al-Rahman Al-Jaziri (1990). Kitab Al-Fiqh `Ala Al-Madhahib Al-Arba`ah. Bayrūt: Dār Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Sharbīnī, Shams al-Dīn Muḥammad Ibn Muḥammad al-Khāṭib (2009). Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifātī Ma‘ānī Alfāẓ al-Minhāj. Bayrūt: Dār Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Sharbīnī, Shams al-Dīn Muḥammad Ibn Muḥammad al-Khāṭib (1958). Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifātī Ma‘ānī Alfāẓ al-Minhāj. Miṣr: Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalābī.

Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ath al-Azdi. (2009). Sunan Abi Daud. Damsyiq: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah.

Al-Zuhaili, Muhammad. (2011). Al-Muktamad fi al-Fiqh al-Syafi’i. Vol.4. Damsyiq: Dar alQalam.

Al-Zuhaili, Wahbah. (1985). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Vol.7. Damsyiq: Dar al-Fikr.

Alyasak Behran & Wan Abd Fattah Wan Ismail (2016). “Pengetahuan Masyarakat Islam Terhadap Perceraian Luar Mahkamah Di Daerah Tampin, Negeri Sembilan,” Malaysian Journal of Syariah and Law, vol. 3, 1-20.

Aminah al-Jabir. (1992). Al-Talaq fi al-Islam. Qatar: Jami’ah Qatar

Sudirman (2018). Pisah Demi Sakinah. Surabaya: Penerbit Buku Pustaka Radja.

Harun Din (1983). Fasakh al-Nikah Wa al-Qadaya al-Muta’alliqah bihi: Dirasat Muqarah al-Mazahib al-Fiqhiyah, Kuala Lumpur: Penerbit Maktabah Watan.

Lateefah Kasamasu, Wan Mohd Yusof Wan Chik, Syed Mohd Azmi Syed Syed Ab Rahman & Zulkifli Mohd (2017). “Permohonan Fasakh Perkahwinan Kerana Penyalahgunan Dadah Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Pahang) 2005,” Proceeding of The International Conference on Islam Development and Social Harmony in Southeast Asia 2017.

Mohd Zaidi Md Zain@Zakaria & Raihanah Abdullah (2018). “Tuntutan Fasakh: Kajian Dari Perspektif Undang-Undang Tatacara Mal,” Journal Of Shariah Law Research, vol. 3, no. 1, 1-34.

Muhammad Ali (2020). Fiqih Munakahat. Lampung: Laduny Alifatama.

Muḥammad Amīn Ibn ʻumar Ibn ʻĀbidīn, Muḥammad Ibn ʻalī Ḥaṣkafī, Muḥammad Ibn ʻAbd Allāh Khaṭīb Al-Tamartāshī & Muḥammad Ibn Muḥammad Amīn Ibn ʻĀbidīn (1966). Ḥāshiyat Radd Al-Muḥtār. Miṣr: Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalābī.

Muḥammad Ibn Ismāʻīl Bukhārī (1976). Sahih al-Bukhārī, Riyadh: Darussalam Pub. & Distr

Noor Syaibah Shahbudin, Norazilah Johari, Nohasima Abdullah & Syazwana Abdullah (2016). “Perceraian Dalam Kalangan Pasangan Dewasa Pertengahan Di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat (PAIDHL): Eksplorasi Faktor,” Malaysian Journal of Social Science, vol. 1, 36-52.

Norsyahidah Norazam & Norasmah Othman (2017). “Kualiti Pendidikan Pengurusan Kewangan Dengan Tahap Literasi Kewangan,” Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE), vol. 1, no. 1, 183-193.

Nur Anis Nabilla Muhammad & Nurbazla Ismail (2019). “Pelaksanaan Undang Di Mahkamah Syariah Melibatkan Orang Ketiga Dalam Rumahtangga,” Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences, vol. 16, no. 1, 15-24.

Nur Muzdalifah Zulkarnain & Zaimah Ramli (2020). “Perancangan Kewangan Ke Arah Perkahwinan Dalam Kalangan Belia,” Jurnal Wacana Sarjana, vol. 4, no. 2, 1-14.

Roziana Mat Amin, Mohd Norhusairi Mat Hussin & Raihanah Abdullah (2022). Pembubaran Perkahwinan, Nusyuz dan Idah di Mahkamah Syariah, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Salleh Ismail (2003). Pembubaran Perkahwinan Mengikut Fiqh Dan Undang-Undang Keluarga Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Wizarah al-Awqaf wa Syu’un al-Islamiyyah. (1993). Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah. Vol.29. Dar alSofwah: Kuwait.

Senarai Statut

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Senarai Kes

Kes Saman No: 10001-054-0068-2017

Kes Saman No: 10015-054-0275-2018

Kes Saman No: 10015-054-0267-2018

Kes Saman No: 10015-055-0176-2019

Kes Saman No: 10015-054-0470-2019

Kes Saman No: 10015-054-0491-2020

Kes Saman No: 10015-054-0444-2020

Kes Saman No: 10016-054-0408-2021

Kes Saman No: 10016-054-0465-2021

Temu bual

Ali Najmi Noordin (Hakim, Mahkamah Rendah Syariah Petaling), dalam temu bual beliau bersama penulis pada 5 Julai 2022.

Noorafizah Abdul Aziz (Peguam Syarie, Tetuan Noorafizah & Associates), dalam temu bual beliau bersama penulis pada 2 Julai 2022.

Published

2023-07-05

Most read articles by the same author(s)