Konsep Kedaulatan Negara Dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia: Analisis Berdasarkan Perspektif Siyadah Syariyyah Concept of National Sovereignty in the Federal Constitution of Malaysia: Analysis Based on Siyadah Syariyyah Perspective

Main Article Content

Norshafiqah Humairah Abu Samah
Nur Syuhada Abdul Razak
Nurul Izzah Mohd Latifi
Muhammad Afifi Abdul Hamid

Abstract

Kajian ini membincangkan kedaulatan negara berdasarkan perspektif siyasah syariyyah. Selain itu, kajian ini turut melakukan perbandingan konsep kedaulatan menurut siyasah syariyyah dan konsep sovereignty Barat serta aplikasi dalam perundangan di Malaysia melalui Perlembagaan Persekutuan. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dan kajian perpustakaan dengan menganalisis pelbagai sumber primer dan sumber sekunder. Dapatan kajian mendapati bahawa kedaulatan negara atau sovereignty turut dibincangkan dalam siyādah syariyyah. Islam mengiktiraf konsep kedaulatan sebagai asas dalam pembinaan negara. Walaupun Islam dinyatakan sebagai agama rasmi persekutuan melalui Perkara 3, namun peruntukan sedia ada yang terdapat dalam Perlembagaan menyebabkan konsep ḥākimiyyah dalam siyādah syariyyah tidak dapat diwujudkan sehingga kini. Seterusnya, ianya turut menatijahkan kegagalan dalam usaha untuk melaksanakan undang-undang Islam seperti hudud, qisas dan sebagainya.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles