2020-06-13

Konsep Amthal Hadith Rasulullah SAW:

Suatu Tinjauan Awal

Nik Nur ‘Amirah Amran, Mohd Muhiden Abd Rahman, Nor Hazrul Mohd Salleh

1-11

Fanatik Mazhab di Malaysia:

Punca, Implikasi dan Langkah Mengharmoni Menurut Pandangan Ilmuan Islam

Ahmad Najib Abdullah, Mahyudin Daud, Shukeri Mohamad, Mohd Muhiden Abd Rahman, Mohd Alwee Hj Yusoff, Mohd Bakhit Hj Ali

11-35

Resensi Penghujahan ʻaqli dalam Ilmu Kalam:

Kajian Terhadap Kitab Faridah al-Faraid fi ‘Ilm al-‘Aqaid

Ahmad Murshidi Mustapha, Ahmad Misbah Mohamad Hilmi, Mohd Rofaizal Ibhraim, Hamid Mat Isa

53-65